Һупкучимҥэ анҥаниҥан ааҥапчадьин

Һупкучимҥэ анҥаниҥан ааҥапчадьин

Эгдьэн Бугандьат Россия ойлин 2023 һупкучимҥэл-ду, һидучимҥэл-ду аанипти бидьин. Тарак аанҥанив мут Һэбэҥнэвур ааҥарап. Һэбээҥэт ойдэлин Россия ньан Һупкучэк гимнэлни уулдар. Һупкучэк иасуматти бэгэнни Евдокия Валерьевна Степанова эскэн төөрэлбу ветераналду гөөнни,эскэри дукулбу ноҥардутан дьавуканин. Куҥал, Һупкучимҥэл эҥидьитэн һоо ай ичукэнэку көйэттэ бэил. ДЬулэски өмэн анҥанив чөптэрэ һойав гургэлбу оодавур кимрап. Һупкучимҥэл куҥалбу һаавайтаки ҥэнудэвур һооч мандучиннатан,куҥав бэй оовкандавур һидучиннэтэн. Тар педагог гэрбэвур маҥуриннатан.

 

 

Педагог эвэдилэ тулматми куҥав бинили, элгэникэн,ҥэнумҥэ бэй бидьин. Ҥэнурин куҥа иррочин бэй ооникан исурин педагог-ньун бипкэч уйулдуттэн. Кэньили, эти мандутта һупкучимҥэ ибга-да куҥав һиилгатки ҥэнудьин, ибга һупкучимҥэ,куҥав миавандукуй айаври ,булиһини бими иррбэчин-дэ куҥадук эливун бэйу иргэччин. Теми һупкучимҥэ оодаи эгдьэнэч мулгаттидьи ооннан бэй. Ибга һупкучимҥэл һойал бисэкэтэн — эрэк ҥунмир ньэсэн. Тиик гургэвчидди һупкучимҥэлбу педагог анҥаниҥан ааҥапчадьин һокамкаткал,дьулэски гургэдутэн чэлэн айу эйэткэлдэ. Касагникан, куҥаҥалти дьугудутэн гургэвчиддэтэн, ибга бэилбу исувкэндэвур мандутатан. Тарав этчир гөөникэн бипкэч тэдьэгэлдэ. Куҥав өпкэрил, этил айавра ,дьулгидэвэн айҥуридаи эти мандутта, таман-ньун дьугудун гургэвчидди, һупкучимҥэ ачча бидэн. Мут һааҕдыл ок-кул ньан куҥа бисит. Куҥарапур аит дьооҥчирап, һупкучимҥэлбур-дэ.

 

Бэйтэн һооч төҥкэрийи ,ноҥандун бэлчэв һупкучимҥэи биний чөптэрэ, эникэн омҥар, дьооҥчивран. Таррочин һупкучимҥэ ноҥандун эрэгэр илун биврэн. Муту ньан куҥал төөҥкэдэтэн, бинивур чөптэрэ дьооҥчидаттан мандуткалда. Иак аимкин бидьин, ньумарси-да омҥаракатан, «Э, минду ноҥан айу дьооҥчинмаю эч эмэн. би ноҥман эти айавра бисив»- гөөнэкэтэн таткачча куҥални. Теми куҥалбу айавалда,ҥуунэч бинилитэн ҥэнулдэ! Аймакань!

Зоя Афанасьевна Степанова

Написать комментарий

двадцать + одиннадцать =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ