Арктикаҕа ньидьэрпэй чамбиинуй амальадьинубэ Албэлэл Кулумаҕат чаҕадьанаануй

Арктикаҕа ньидьэрпэй чамбиинуй амальадьинубэ Албэлэл Кулумаҕат чаҕадьанаануй

Ньидьэрпэй чамбиинуй амаладьинубэ Арктика йөкэ лаҥудэҥҕа чаҕадьанаануй. 2 февральҕа Якутскайҕат Черский пэчуолэкҕа  амаладьаачэпэ группа кэлунул.

 

  

Амаладьаачэпэ группа Албэлэл Кулумаҕа 15 февральдаҕа чаҕадьэтэҥи. Аэропортҕа аиаладьаачэпэ район моойчэ Валерий Сентяков тадаат амаладьанубэ моойчэ Алевтина Булгакова ньийуоҥи.

 

  
— Мит амаладьаачэпэ группаҕа ньиҥомийэ специастпэ льэл . Албэлэл Кулума амутнэҥ оборудованиелэҥ льэл тадаат туҥньэ оборудование эльин чаҕадьэлҕа чамбиий. мит пойуодьэ оборудованиепэ  тудэ кэчильэлнумлэ. Чаҕадьэй чайлэпэҕа мит йавнэр Албэлэл Кулума пэчуолэкҕа льэтэҥи. Мит группаҕа амаладьаачэрэ ньиҥомийэ Якутск амаладьинубэпэҕат кэлулҥи, — “Колымскай правда” редакцияҕа группа моойчэ Мария Кривошапкина мэтул.

 

Албэлэл Кулума саҕанэй чии, нэмэ амадьаачэпэ группа вайидэ кэлултэҥи, льириэнуҥа. Туҥньэ чамбиил йавнэр район саҕанэй чииҕа надуо. Якутскҕа алҕамлал чии кэвэйл-мориҥа. Тадаат туҥньэ эл худуонь.    

Алексей КУРИЛО. (Фото автора).
Пойуодьэ: https://xn--80aaahk6aahjspmj2lsc.xn--p1ai/article/88298

Аруунмөрийэ- Тоенто Мария

Написать комментарий

шестнадцать − 3 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ