«Гулун» Иеӈнэду

«Гулун» Иеӈнэду

Дюрдяр наданду гиравунду, дюр тыхинча дюр дяр илан анӈаниду, Иеӈнэлэ Народнай ансамбль «Гулун» эмэрэн. Городтук Якутскайдук эмэрэ. Хокто ӈонымкун бихин. Со аял бэел эмэрэ. Бутуннул эдэрикэр. Аялвэ икэрвэ ичэвкэнчэл эвэнкилду.

 

 

Любовь Никитина- заслуженнай хавалдяри бэе Якутияду. Нуӈан кэтэ анӈанылвэ ансамбэлду «Гулун» хавалдяран. Нуӈарнутын, кэтэ бикитэлвэ, горотылвэ ӈэнэрэ. Иеӈнэлэ, нонон ирэмэдеритын. ЭКЦ «Эянду» директор Татьяна Кириллова бичэн.

Омакта анӈанидук, директор Васильева Светалана Владимировна оран. Нуӈан алагумни им.Г.М. Василевич, хавалдярин. Эвэды турэнмэ ӈэнэвдерин, нуӈан отличник образования Якоды Республика.

 

 

Ансамбэлду «Гулун», мутни гиркив хавалдяран. Нуӈан гэрбин Александр Константинов. Мутниду таткитту им. Г.М. Василевич татчарин. Кэтэ анӈанылвэ дюду эхин бирэ. Иеӈнэ нуӈанман гэлэлчэ. Саша, со аят эвэдыт икэндерэн, кэтэ эвэдылвэ икэрвэ дукча, бэелду КМНС. Тадук Якутскайду студиявэ «Тунгус рекордс» оран. Мутту тыкин бэлэтчэрэн. Иеӈнэду кэтэ эдэрил, аял бэел индерэ, бидерэ. Бу сомат урундерэв!

 

Ансамбэлду «Гулунду» аяя гэлэдерэв, экэллу мунэвэ омӈоро, ирэмэкэллу мунтыки! Алатчэрэв! Эвэнкил Иеӈнэду бидерил!

Написать комментарий

пятнадцать − 11 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ