Мутниду таткитту 95 аннани!

Мутниду таткитту 95 аннани!

Дяндук туннаду-дян нюнунду хэгдыгту, таткит гэрбичи Г.М.Василевич, хэгды аннаничи оран. Кэтэ матал гиркил эмэрэ Иеннэлэ. Алагумнил, маталвэ бакалдыра, матал чичипкэнмэ нэнэрэ. Бутунну эру эманмухин амарду, дюлэски ая хокто охин.

 

Алагумнил, киралду классылду хавалдярил, юдерилвэ урокилвэ нэнэврэ. Колесова Алёна Львовна- эдэрикан алагумни, класснай руководитель элэкэсиптыду классту. Нунан уроквэ бурэн «Мутнил эвэдыл икэр». Киракар кунакар гудейкар, эвэдылвэ икэрвэ садерил, со аят икэндечэтын. Мэнниви алагумнивэ долчатнал, бихитын. Алёна Львовна- кэтэ икэрвэ, улгурвэ, нимнакарвэ дукча. Эдатын кунакар эвэды турэнмэ омноро!

 

Колесова Ангелина Владимировна- со ая алагумни. Кэтэ аялвэ кунакарвэ ювчэ таткиттут. Нунан класснай руководитель ге классту. Ангелина Владимировна, аявэ уроквэ нэнэврэн, тема: «Матал» бихин. Эр аннаниду, мутниду таткитту лингафоннай кабинет оран. Кунакар аят салчал, таду хавалда. Эхиткэн, мутту кэтэ хава одяран, алагумнил окин-да бэлэтчэнэл кунакарду, мэндувэр, хавалдявкил.

 

Константинова Людмила Ивановна- кэтэ аннанилвэ таткитту хавалдяран, нунан отличник образования РС(Я). Эткэн нунан класснай руководитель или классту. Нунан уроквэ нэнэврэн: «Хава мутнилду тэхэлду». Кунакар сэхэргэдеритын эвэдыт, он амтылли эгданду хавалдяра. Орорво иргидерэ. Со аят кунакар урокту хавалдяритын. Людмила Ивановна- со ая алагумни, кэтэ методическайвэ программалвэ одяран. Аннанытыкин аямат бикэл, хавалкал.

 

Тадук таткитту научно-практическай конференция нэнэдерин «Таткитни ин», кунакар улгучэндеритын, экудыл алагумнил эткэн хавалдяра таткитту гэрбичи Г.М. Василевич. Тадук, Надежда Дмитриевна Герасимова книгави «Эвэдыл девгэл» ичэвкэнэн маталду, кунакарду. Хэгды книга, таду рахинаил эвэдыл девгэл. Надежда Дмитриевна, таду улгучендерэн он иривкил, тар девгэлвэ. Бутуннулвэ девгэлвэ, орондук гавкил.Эвэнкил тыка гундерэ: « Орон мутни дюв, мутни девгэв, мутни тэткэв».

 

Нонымкунду мостаду, алагумнил бакалдыра, кэтэ аялвэ турэрвэ гунчэл, экунма одят, эвэды турэн эдан омновро. Тема бихин: «Методическай материал алагумнилду, эвэды турэнмэ нэнэвдерил омактаду ФГОС», Фаина Матвеевна Леханова, нэнэвдерин. Тадук Дарья Муханаевна Берелтуева-Почетнай работник высшего профессиональнай образования РФ, Республикадук Бурятиядук эмэрэн. Мутнил алагумнил, нян эр мостаду турэтчэритын, улгучэндеритын.

 

Тадук, бутунну «Таткитни аннани» ЭКЦ «Эянду», праздничнай концертвэ ора. Мутни таткит, со ая, кэтэ аннанилвэ аямат, авгарат нэнэкэл! Бу синэвэ аявдерэв!

 

Алена Чигирева

Написать комментарий

5 − 5 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ