Итогкэ Всероссийский шоромопул переписькэ — 2020 ньмолҕилгэн одун шоромопул ниңгиэльэлңи

Итогкэ Всероссийский шоромопул переписькэ — 2020 ньмолҕилгэн одун шоромопул ниңгиэльэлңи

Миэкэн результатпэлэк «Всероссийский шоромопул переписьки — 2020» шурэлэшльэлңа национальный составкэлэ КМНС Лэддэн, Сибирь таат Дальний Восток Российский Федерациягэ таң шоромопул ньэмолҕоддэгэ.

Таат льэт, 1813 одул шоромопул идьии льэңи, тамун йуөт перепись 2010 ньэмолҕилгэн, 210 шоромопул ниңгэт льэльэлңи. Тамунпэгэт Республика Саха (Якутиягэ) модоңи 1518 одулпэ (2010 ньмолҕилгэ — 1281 шоромок), Чукотский автономный окрукэгэ — 152 ( 2010 ньэмолҕилгэ — 198 ш.), Магадан областькэ — 69 (2010 ньэмолҕилгэ — 71ш.) Таатмиэй фонгэ йэди омосэ динамикэк хамло льэңи одулпэ Якутиягэ. Таат аай одулпэ шоңңи урбанизированный КМНСпэңин, титтэл модоңи п.Черскэйгэ, п. Зырянкэгэ, п. Депутатскийгэ, п.Чокурдахкэ, тамун числопэги чоммульэл.

Саха (Якутия) Республикагэ, уйилол ажуугэлэ лэйдииңи — 313 одул шоромопул, модот анньаануңи — 219 шоромопул.

Росстат информациягэ чумуткэт элидьоодин льэй ажуулэк Россиягэ тамун керекпэ ажуупэги. 23 керекпэгэт мэдин иркин шоромок лэйдим тудэ ажуугэлэ, тудэл мони нилги ойльэ тудэньэ анньэдин. Тамун таат оольэл керекпул ассимиляциягэт чукчэпньэ. Таат льэт, тамун эл иркилльэк ажуук эльидьоолңин мэ льэй.

КМНС шоромопулгэт абазин шоромопул ниңгиэльэлңи, титтэгэт 28953 шоромопул титтэ ажуугэлэ лэйдииңа.

Йукоо подьорхо киндьэгэ 2022 ньэмолҕилгэ Санкт- Петербург городкэ Хll Международный форумэк «Арктика: настоящее и будущее» льэльэл. Таң форум участникпэ ньиэңа резолюциягэ шурэлэштин вопроскэлэ: финансовый поддержка проектңин цифролизация языкового таат культурного наследия КМНС Арктикэңин, тамун чэбэлэстэйт молльэлңи, информационный технологиягэ куш лэмэн ажуук илльэ инструментэк минтэмлэ социумэгэ эндиит льэтэй.

Алёна Миронова
Колымские новости
Одул титэ шурэлэшум Любовь Дёмина

Написать комментарий

3 × четыре =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ