Һупкучимҥэл Слётлатан Һэбэндук.

Һупкучимҥэл Слётлатан Һэбэндук.

Кобяй улуслан Һупкучимҥэл, һидучимҥэл анҥаниҥдутан аанипти Һупкучимҥэл Слётатан ооддан. Тартаки гургэвчидэвур Һэбэн Һоо-дук һодмар,айдук аидмар һупкучимҥэлтэн һөрритэн. Ноҥартан һупкучэкур гургэвэн ичуккэччир. Тиикэрэпту улусаҥтакивур-да һөллөтит ургэ оодни. Таррочин мероприятиелдула эдэҥэт бивэттэ гороллон. Һупкучимҥэлти, кунга доодун һукэлкэтникэн, Сегендулэ истала өмэн суткач исритан.

 

 

Тадук гөөродли мэрэкникэн Кояйуҥур бакридьур тала гургэвчиддэ. Ньөлтэнкэ куҥав иргэтти дьуудук дьөөр иргэчимҥэл ньан бис тала. Аҥатти урокалбу бөөдьир, есчимэччир, культурнай прогаммалитан көплэччир эвэдиҥур. Тачин һойа гургэлбу оодда, мандулда.

Һэбээндук Зоя Степанова

 

Фотол:

1. Һэбээн һупкучимҥэлни
2. „Ньөлтэнкэ“ иргэчимҥэлни

Написать комментарий

девятнадцать + одиннадцать =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ