Международнай чемпионат «Хуктывун»

Международнай чемпионат «Хуктывун»

Дян тунӈаду-дян егинду эктэнкирэду, Иеӈнэду Международнай чемпионат «Хуктывун» одян.

 

Умун бега, Иеӈнэду хэгды хава ӈэнэдерэн. Эр анӈаниду кэтэ ирэмэдерил матал эмэдятын. Михаил Алесандрович Погодаев — заместитель министра ӈэнэвдери Арктикэвэ Якодыду Республикаду, гунэн: «Иныхинман дян умукон ригионыл, заявкэлвэ уӈчэл, тадук дюр страныл».

 

«Хуктывун» — эр сома алатчари инэӈи Иеӈнэду. Эр анӈаниду со хэгды «Хуктывун» одян. Бу сомат урундерэв, алатчэрэв. Рахинаил бэел, этэечимнил эмэдятын. Эр Чемпионатту кэтэ компитенциялвэ ора. Мутнилдук этэечимнилдук Игорь Колесов, Анна Колесова нерчадятын. Нуӈартын эдэрил этэечимнил, тэкэндук «Бута», Якоды Республикадук сборнайдула  ирэ. 

 

Инэӈил ӈэнэдерэ, «Хуктывун» дагамадяран. Бу сунэвэ алатчэрэв, эмэкэллу! Бакалдыдала!

 

Алена Колесова,

Иэӈнэ

Юрий Коковин фотон

Написать комментарий

15 + 3 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ