Турция бэиҥэлни Айсен Николаевтаки эгдьэн тэкэмур исура

Турция бэиҥэлни Айсен Николаевтаки эгдьэн тэкэмур исура

Һоо ҥээлэм төөр һовнаһанчалан Турцияла Һиилга эмнэн. Таду һойа ҥунмирэлдук Турцияду бэллитэн. Ньока төөрэҥэн-дэ,һипкатникан-мак бугин эсни илатта. Ил  Дархан Айсен Николаев гэрбэдукун Турциятки бэлэм тиинэ,адив-да ньамси вагончикалбу ааниритан. „Ньока төөрэҥэн һунньун. Турция Россияньун эрэгэр өмэтту! Ньока төөрэҥэн ҥунэмэтти бэгэндукун Айсен Николаевтук.“-  гэрбэ баннералкасалбу. Бэй бэйду оон-да бисэкэн бэлдэи мандучаннан. Тачин эсэкэн бис Бини ачча эрэк Төөр ойлан. Өмэтэкэлдьи көкэддьип.Бэлмэтникэн-ньун ииндьиддьип. Таррочин мулаани миавалкан бими бэй Адьит эгдьэн БЭЙ.

З.Степанова

Написать комментарий

2 × 2 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ