Долчиникан дукум дукра

Долчиникан дукум дукра

 Эрэв инэҥу Һэбээн һупкучэкэн һупкучимҥэлни, һүпкуттилни, куҥав иргэчимҥэл-дэ долчиникан дукум дукра. Тексан, гиаванирапҥиньун тэрэмкэми, адыкун төөрэлкэн. Куҥал-да, һаҕдил-да аит дукчал. Ньөҥгэл!

Нонап анҥанилду элэкэс эррбэчэн дукум дукапти оочалан билэк һойа организациялдук утан бэил дукри биситэн. Эрэв анҥану һупкучэкньун,куҥалбу иргэтти дьуудук-та дукра. Өмнэкэн-дэ эчэл дукра культура гургэвчимҥэлни, ДЭС, ЖКХ.

 

 

Таралбу-да дукукакич бисин.  МУП „Себян” — администрациядук, бэгдэчэк-тук эрэв анҥанив эстэн дукра. Нонапалду, һооч һэбдьэникэн, дукри биситэн. Һодмар һэбдьэлникэн мээнур һипкаччиҥадук,тэрэмкэдьиҥэдук иами һииврэ?

Эһэкэтэн эттэ ньумара бидьин гөөми гу? Он-да бисэкэн төручибдьиҥэвур эстэн һара. Дукнами эмрэкэтэн, һодмарач өрэҥчидьип-кэтэп. Тарав унулда. Элэчэндьур һаалдавур гууһэкэлдэ! „Эч ҥэлнэ городалбу гавран“ 

Эррөчин гургэв оочалду библиотекаралдуэҕдьэн тэкэм исугалда нььан.

З.А. Степанова

Фото: Людмила Ноговицына, Ирина Степанова

Написать комментарий

тринадцать − двенадцать =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ