ХЯЛИКИ НЯН НАМ ИТИКНЯН

ХЯЛИКИ НЯН НАМ ИТИКНЯН

Өтэл-өтэл Хялики нян нам Итикнян гянул бичэл. Гянусал дөридюр элэкэс тикчэ иманра урэчин хо-хо гелбэтил небатил биситэн. Хялики-кабяв хогдин-такан ялранялкан. Ноҥарбутан, иманраду доттакатан, як-та эгрэчэ иттэ. Хялики Итикнянюн дыкэйкэчинь эвигрэчэл. Итыкня Хяликив, дыкнэкэн, хинмач баккоттан, Хялики Итикня дыкнэкэн бакҥа туркувэттэн, инэҥу чуптэрэ гэлэтчөттэн. Өмнэкэн, тачин туркуриди, Хялики эричэ:

 

— Ҥин-а, Итикня, иманра урэчин бисэнри, ялас-та ялраня ачча, таррочим он итчим би, би хогдилаву ялранялкан бисэку, тали хи мину хинмач итчөчинри! – баргуттан Хялики.

 

— Ноҥартан эчин эвиникэн яникан гору бичэл, тадук хонринчал. Дөридюр иманра урэчин небати эчэл бимэлрэ. Итикня гяткий Хяликитки гөнчэ:

 

— Ҥин-а, Хялики, би тек миргита бимэлрэм, хи мину оняли, и!

 

— Иҥэ, онянукан, ями этэм оняр, тадук хи-дэ мину аймыкань оняҥанри! – төрэн Хялики.

 

Хялики ялрав нян дөктэ уртаван гадыди мөч улча, тарич гяи Итыкня инҥаттон хоч аич оняча, миргита овканча. Тадук Итыкня хо нот миргита оча, ноҥан хятакаг долан доракан як-та эгрэчэ иттэ. Итыкня бичэдукий хо нод миргита оча. Итыкня хоч хоканча.

 

Хялики ноҥман көетникэн хоч эеличэ нян гөнчэ:

Гэлэ, гя, нян тек мину эрич ялули, би-дэ нод бидэку!

 

Итыкня хоч бача оняҥа нян бэйди-нюн нод бимчэ, төми гяи эчэ оняр. Хялики, гян эчэлэн оняр, хоч өнчэ, напча. Ноҥан хов гору хоҥчалан, харамтални хуланя очал. Итыкнятки ассиди ноҥнюнни гяматтий одча. Тараптакун Итыкня долбаткан дебдэй дэггөчөттэн, теми ясалални хо мэрэтил одытан.

 

Страницу подготовила Колесова Надежда студентка 2-го курса кафедры северной филологии ИЯКН СВ РФ СВФУ им. М.К. Аммосова

 

Написать комментарий

два + 19 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ