Гургэ дьугулин мэргэн

Гургэ дьугулин мэргэн

Гургэ бэйу айчин
Гургэ- бинит һопкин
Гургэ- мут төрудэнти,
Тарак ньан ньэҥэнти.
                              
                       Гургэвчилэн бэйу
                       Ҥи-дэ-тит төөҥкэн.
                       Гургэвчилэн бэй
                       Һөнтэлбу-дэ айчин.

Ач гургэлэ экич иин
Ач гургэлэ һиилдьип.
Гургэ бидэн эрэгэр
Төөр ойлин һиитэлчидэн.

Написать комментарий

двенадцать − девять =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ