23 мирэ «Бэелни инэни»!

23 мирэ «Бэелни инэни»!

22 мирэду, Иеннэду ЭКЦ «Эянду» благотворительнай концерт нэнэрэн. Гэрбичи «Энэил бэел, мутниду дуннэду!» Эр концерту кунакар, музыкальнайдук таткиттук, айкиттук, таткиттук алагумнил, ЭКЦ «Эяндук» бэел икэндеритын. Со кэтэ бэел эмэрэ. Концертвэ ичэнэрэ.

 

 

Эр концертвэ оран Сергей Максимов. Нунан татчаран Бурятияду ВСГАКИ. Эткан нунан Иеннэлэ эмэрэн, практикэвэ нэнэдерэн. Со ая омолги, бу нунанду бэлэтчэрэв. Аят практикэвэ нэнэдан. Иеннэду бутуннул кунакар сокур, дяличил, энэил. Дюлэскаки аямат бидекэллю, нэнэдекэллю, мутнил аял кунакар!

Мутнилду бэелду, аяя гэлэдерэв. Ни эткэн сэриду бидерэн, мучукэллу дюлавэр! Алатчэрэв!

 

Алена Колесова

Написать комментарий

10 + 10 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ