Лэбиэ чаӈнулбэнпэ Подьорхоло!

Лэбиэ чаӈнулбэнпэ Подьорхоло!

Эл йоольэӈилэк, адулбэт, араньэт эйрэӈик !

 

«Катюша»

 

Омот укэйӈил яблонепул, грушепул,
Шажиль палуйнуй унуӈгэн.
Чоҕосьаллаӈи хони Катюша,
Пудэнмиэдьэ чоҕосьгэн.

 

Таа ханилгэлэ йахтариинум,
Йахтэги омон илбот хони,
Тудэ илулбэнгэлэ илугиинум,
Шурэлэшоопэги эндит.

 

Монут, лэйтэйгэн мархильдиэгэлэ,
Ходо йахтаануй мэдигэн,
Монут, эндиигэн мит лэбиэгэлэ,
Титтэл йоульэтльэгэлэ Катюша эндитэм.

 

перевод Л.Н. Деминой

 

Написать комментарий

20 + 8 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ