Якутскайла Этнодиктам дукра КМНСэл төөрэндулитэн.

Якутскайла Этнодиктам дукра КМНСэл төөрэндулитэн.

Эври миир 25 инэҥидун  Национальнай библиотека дьуудун КМНСэл төөрэндулитэн Этнодиктам дукритан.Эрэк акция чакрин эвэнкилбу,эвэсэлбу,юкагиралбу, долгарбу,чукчалбу мээн төөрэндьурдукрилбу,төөрэрилбу-дэ.Эррөчин диктант Бутун төөр ҥунмирэлни балданҥа төөрэнтэн инэҥидун аанипти бисин.Тарав һидутникэн, ооритан Ньока төөрэҥнэн ииндьиддил Иҥэньгидэ бугал ҥунмирэлни этносалтан ассоциациялтан  М.К.Аммосов гэрбэдьин СВФУ иҥэньгидэ филологиян кафеданньунни өмэтту.Эррөчим ноҥартан ааҥаритан дьөөр тысяча миандигэн анҥанидук.Тараптукун эчин гургэвчир.

Һэргилэ бөөпчэ ссылкала ииридьур таҥалда,һаамулкулда эрэк дьугулин:http://yakutuakmns.org/archivese/19404

Ирина Курилова дукран

Зоя Степанова тулматтан

Написать комментарий

5 + 15 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ