Балдача төрэму – би эҥив, би дюлу

Балдача төрэму – би эҥив, би дюлу

Һээбэн һупкучэклэн Балданҥа төөрэнду аанипти инэҥил иэлтэнэ,Тали куҥал һупкучимҥэлньумур һойа гургэлбу оритан. Тала биситэн классал ээлгэлитэн эвэди Һээдьэли ,стенгазеталбу ньөөвэндули,донтум таҥандули есчимэчэкэл. Стенгазеталдулавур куҥал мээр мэргэндукур оодаҥаҥур гөөмкэрбу,ҥэнукэрбу,кроссвордалбу.дьонтуралбу ньөөвритэн. Таралдук эр дьонтуралбу,ҥэнукэрбу тииннэм:

 

1 Эмнидьи эти һөррэ,һөрридьи эти мэрин.Тарак иак?

 

2.Муту улиткэрэн,төтуврэн ньан һолбуткэрэн.Тарак иак?

 

Гөмкэн:

 

Иав-да эдьи һилгитта, бэйдьи-дэ эдьи һилра.

 

3.Дьонтурал:

 

Алексана Винокурова

 

«Буг»

 

Мут айаври бугат

һигил,кунтэкэл,

биракчар-да.

Эрээли чэлэн ибгакеее!

Балданҥа төөр гикитан.

Тар биникэн тарак

Бэйтэнду өмэн. 

 

Степанида Захарова

 

Эвэди буглаи балдами,

Эвэди төөрэми одьаали!

Эскэрэм Һэбээҥи

Ньэсэлкэн эвэсэл бугутан.

 

Элсун Заморщиков

 

Нэлкэни эмэддэн

Аикее нэлкэни эмэддэн

Ньам инэҥи оддан

Куҥал төлли эвиддэ

Урэкчэндук һирукэчиддэ.

 

Ҥьам оракан бэй мэргэнни

Ҥээрин оваттан.

Чэлэдьур бэил өрэҥчир

Ньамси оодни гөөникэн.

 

Һээдьэли тарбач нонап оритан 7 класс һупкутилни, гиадмарал — 6 классту һупкутил, или оритан 5 классту һупкуттил.

Эгдьэлдук нонапа биситэн 10 классал, гиадмар ооритан — 11 классал, или оритан 9 класс һупкуттилни.

 

Стенгазеталивур нонап ооритан көчукэрдук класстук 2 классал, гиадмар ооритан 3 классал, или оритан 4 классал.

Дулаг звенодук нонапал ооритан 6 класс һупкуттилни, гиа оритан 7 класс һупкуттилни, или оритан 5 класс һупкуттилни.

 

Өгэв классалдук нонап ооритан 8 класс һупкуттилни,гиадмар ооритан 9 класс һупкуттилни ,или ооритан 10 класс һупкуттилни.диги ооритан 11 класс һупкуттилни.

 

Дьонтум өмэтту таҥанду көчукэк классалдук нонап биситэн 3 классал, гиа биситэн 2 классал, или биситэн 4 классал.

Дулаг звенодук нонап биситэн 6 классал, гиа биситэн — 7 классал, или биситэн — 5 классал.

 

Өгэв классалдук нонап оритан 11 классал,гиа ооритан-8 классал,или ооритан — 10 классал,диги ооритан — 9 классал.

 

Тачимур куҥалти һупкучимҥэлньумур киҥкич гургэвчиритэн Балдана төөрэндут аанипти декалалин. Бэй өрэнэрин эрэк куҥал мээн мэргэндукувур ньөөвчэтэн гургэлтэн һойал биситэн. 

 

 

Зоя Степанова

Написать комментарий

4 × один =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ