Москвала дапкис Ҥунмирэл элгэлитэн конференция „Арктика:бипкэч дьулэски ҥэннин“ гэрбэлкэн  гургэи ааҥан

Москвала дапкис Ҥунмирэл элгэлитэн конференция „Арктика:бипкэч дьулэски ҥэннин“ гэрбэлкэн  гургэи ааҥан

Эври иэчэн 2 инэҥидун 8- с Ҥунмирэл элгэлитэн конференция „Арктика бипкэч дьулэски ҥэннин“гэрбэлкэн ааҥаптан.Тали гургэвчидьир Ньока төөрэҥэн Оленёк эвэнкиды национальнай райондукун.Тар дьугулин мэдукэн UIuc Mediaдук мут коллегалти.Конференцияли гургэвчирил эливун мэргэндулэтэн бидьир  транспорт,бэил тэгэтти дьуутан ньан социальнай инфраструктура Россия Арктикалан оон биннэн.Тали ньан киҥкич мэргэмур нээдьир дьулэски нефтегазовай, урэкчэндук  рудав ганнатан Арктикала дьулэски оон ҥэнэннэн дьугулин.Эчин укчэннэн регион ҥунэмэтти бэгэнни пресс-службан. Эрэк конференция ааҥапчадьин райондук делегациялбу тадук-та һөнтэлбу элэ эмчэлбу эскэн республикла ҥунэмэтти бэгэн Советлан биси Людмила Николаева.

 

„Эҥивур өмэтту чакридьур, Оленёк социально-экономическай дьулэски ҥэннидун мандуникан мэргэмур нээрэкэт ай,өмэтэл тала тэгэтти бэй дьугудун.Бэкэчэн бэйду ньан бугдут бидэн!“- гөөнин  мээн бэилтэки тиинчэ төөрэндулэй Людмила Николаева.

 

„Конференция гургэи  эври иэчэн2 инэҥидун ааҥан. Эрэк инэҥив дьулин Оленёк улусан ҥунэмэчимҥэн бичэ Александр Иванов бакуча инэҥидун оодаҥан Һоо ай.Александр Иванов эрэк бинидук2020 анҥаниду һөрдэҥэн һоо мулань.Ноҥан киҥкич эчин мулгатти бисин:„Мут эвэнкил бисэп,эрэк мут өөсиҥэлти төөрэҥэтэн,мут элэ бисит өтэрэптукун дьулэски-дэ бидьип!“Арктика дьулэски ҥэннидун илупчалбу кубэччур өмэтту бугат экспертнай,научнай сообществалньунни,исполнительнай,законодательнай-да федерацияла биси  влаһалньун “-гөнни текэрэп Оленёк улусан ҥуунэмэчимҥэн Лена Иванова.Тарбач ноҥан ньан мэтун Ҥунмирэл элгэлитэн конференция доолин мэрээти столу  эрээли укчэнмэчэк биннэвэн.Тарак Оленёк райондун аанипти бидьин.Эррочин эгдьэн  конференция өмэн арктикала биси районду аанибникан элэкэс ообаддиван Лена Иванова ньан илкэнни.

 

Эррөчин ҥунмирэл ээлгэлитэн конференция анҥантан 2016 анҥанидук истала бивэттэн.Тарав төруттэ Промышленность министерстван,Россия федерациян унири министерстван-да.

 

 

Дукран А.Исаков,тулматтан З.Степанова

 

 

Читайте эту новость в переводе:

 

Международный конференцийэк «Арктика: устойчивое развитие» Москвагэ уйилаай

 

В Москве начала работу VIII Международная конференция «Арктика: устойчивое развитие»

 

 

Написать комментарий

один × 5 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ