Оралчимҥа инэҥидьин

Оралчимҥа инэҥидьин

Эрэк ибга һэбдьэк бэилбу чакран  Дьулэптукун Иҥэнь бугла индьиддил адыкун таҥулкасал ээрипчи  томалбутан,тэдьээкидьутэн эрээли.

 

Орам иргэчин-эрэк отрасль-ньун эникэн бис, иҥэньгидэ бэй бинин,культуран,эрэлутти буги унурин.

Эрэв анҥану  республикалат,эгдьэн-дэ Буглат орам иргэчимҥэл бинилэтэн өмэн ай биннэн:эрэк ҥунмирэл ээлгэлитэн оралчимҥал чемпионататан.Тарак Нюрингринскэй райондула ооннан эври иэчэн15-19 инэҥилдун.Спортли иэсчимэчэк-тэкэн эникэн бис, элэ бидьин ньан Иҥэньгидэ буг адыкун таҥулкан бэилни бинилэтэн,ноҥарбутан дысутти иак ,иррочин гургэ обдаҥман ичукэптти мероприятиел.

 

Төөҥкэрит ньока төөрэҥэн оралчимҥални! Эрэк өруси инэҥиду мут һунду эгдьэн тэкэмур исурап, һун гургэвусэн эскэрэп!

 

Һэсэн оралбу көсчиникэн,Ньока дээмҥэ төөрэҥэлдулин ач муднач нулгэвэчидьэлдэ!Абгарач,ньэсэч бидьэлдэ!

 

 

Айсен Николаев

 

Тулматтан Зоя Степанова

Написать комментарий

2 + 7 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ