8 марта – Йавнэр пайпэн чайлэ

8 марта – Йавнэр пайпэн чайлэ

Мит странаҕа 8 майҕа 1965 с. 8 март эл чаҕадьэл чайлэ льэл.  Туҥньэ хуончайлэ тан йавнэр пайпэн чайлэ ҥодьэҥ.

Туҥ хуончайлэҕа амутнэҥ анил – туҥньэ пулидьилпэ льэл. Вайи кэйпэпэ тудэ абучиэпэҕа, эньиэпэҕа, пайпэҕа пулгидьилпэ анитэҥа.

 

 

Ураанубэ нимэ собиэт “Единство” чама проект «Тем, кто вдохновляет» мэмдэл. Титтэл гафрированнай бумагаҕат пулгидьилпэ виэҥа. Кэйэн чаҕадьэл ураануй уорпэ пудэ йавнэр мит пэчуолэк саҕанэй чииҕа тудэ чаҕадьэлпэ аниҥа.

Хомиэмэ мит эньиэпэ, абучиэпэ, ураричичиэпэ, пайпэпэ, паадьэдуопэ мит титул 8 мартаньэҥ өндэринуйли! Мит титҕа йэвлигил, мааруол, аҕальвийил будьэнуҥа. Титул йавнэй амутнэҥ чии эмурэйуол. Хуончайлэньэҥ!         

#МКОУАНСОШ#Андрюшкино#Нижнеколымскийрайон#СоветшколыЕдинство#РДДМ#навигаторыдетства#Росдетцентр#навигаторымарта

Написать комментарий

четыре × пять =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ