Илвиичэн чайлэлэк өндэринум!

Илвиичэн чайлэлэк өндэринум!

Туҥньэ амутнэҥ хуончайлэ Якутия саҕанэйчии помниир уурулпэ (Чавлааҕар алҕамлал ваҕариил суктуулпэ) ньаҕа нигэрэч. Илэн моойчэ – туҥньэ эл миринь чаҕадьэл, тан эдьил, культура тадаат чавлааҕар көдэ йуөчиил ҥодьэҥ.

Туҥ сукунмольҕалҕа республика тадаат страна илэн моойчэҕа чама илэмоойчэн ньигиэйичил, туҥньэ ньигиэйичил 15-19 мартҕа Нерюнгри улусҕа льэтэл.

 

Тэн эл миринь ньигийичил, тан хуодэҥ мит странаҕа Чавлааҕар алҕамлал ваҕариил суктуулпэ ууйиль пуругурууй тадаат чоҥум.

 

Хомиэмэ мит илвиичэпэ! Туҥ хуончайлэҕа митҕат чама молийии мони!

 

Тадаат пойуодьэ илэпул мит вэйлуодьэ Якутияҕа мэ ханаатэҥи! 

 

t.me/aisen_nikolaev

Написать комментарий

6 − шесть =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ