Дяпкун эктэӈкирэ эмэрэн!

Дяпкун эктэӈкирэ эмэрэн!

Эр инэнивэ бутуннул хунаткар, ахал, эвал алатчара. Неӈнени эмэрэкин, омолгичар, бэел поздравляйдерэ ахалвэ! Иманна ундерэн, дуннэ мутни мелдяран. Со ая инэӈи, дяпкун эктэӈкирэ.

 

 

Иеӈнэду, хэгды концерт ӈэнэрэн. Кунакар, хунаткар, бэел эвэдылвэ икэрвэ икэндеритын. Тадук чуптыкэрвэ, открыткалвэ, подаркэлвэ анидеритын ахалду. Кэтэ бэел эмэритын концертыки. Мутни бэгин Юрий Викторович, икэнмэ ахалду дукча, гэрбичи «Иенгринка». Эр икэнмэ долдыритын бутуннул бэел, ни Якодыду Республикаду индерэн. 

 

 

Ахални коллектив «Аявун», нян эвэдылвэ икэрвэ икэндеритын.

 

Бутуннулду хунаткарду, ахалду, эвалду аяя гэлэдерэв! Дюлэскэки аямат нэнэкэллю, энэл бумурэ! Бу сунэвэ аявуннарэв! 

Написать комментарий

17 + десять =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ