Һэбээн спортсмен  куҥални  иҥэнь буг многоборьедун этчэтэн

Һэбээн спортсмен  куҥални  иҥэнь буг многоборьедун этчэтэн

Эври иэчэн нонап инэҥилдун Якутскайла тиипчэ Ньока төөрэҥэн иҥэньгидэ  буг спортли гиаки иэсчимэчэклин (многоборьелин) Һэбээн билэктукун тунҥан куҥал биситэн.

 

Эрэк Никитин Матвей, Кривошапкин Алёша, Кривошапкина Вероника, Кузнецова Виктория, Лукина Айа, Слепцова Азалия. Һидучэмҥэтэн бисин Кейметинов Никифор Афанасьевич, физкультура һупкучимҥэн.

 

Дьөөр километру ньоорилкан тутэнду Никитин Матвей гиа оорин (07:36.66- эрдилин эмнидьи), Кривошапкин Алёша  или оорин (07:44,97- эрдин результаталкан). Мут һооч өрэнэникэн эррочин укчэнэку долчирап. Һуркэҥэлбур мэргэндукур эскэрэп. Эрэк һуркэр дьуганиду, орам һөлутникэн, гууд урэкчэрбу ойчикатникар, тутэндэҥэтэн чикти оодатан бэлчэ бидьин. Тугэниду-дэмэр һупкучимҥэтэн Никифор Афанасьевич илрэвуттэн монҥавкани гургэлбу ноҥньунтан һоойач оовран,ноҥмутан һидуткэрэн. Ньан би ноҥарбутан ээрирэм тиитэрэп дьаанилбур төөҥкэри айаври коплэчимутэн “Һээдьэв”тренировкавур дьулдэдун, иами-да һээдьэникэн, ааҥаврадатан,тачимур традицияҥгавур оодатан.Эрэррочин ноҥардутан эгдьэнэт бэлдьин,мэргэмутэн маҥурудьин.

 

Иэсчимэчэкли призёрал Һэбээндук Никитин Матвей (дьэгэнгидэлэ), Кривошапкин Алёша (ангидала)

 

Тарбач Кобяй улусан республикала иҥэньгидэ  многоборьели Первенстводун чемпион гэрбэвэн гадни. Чэлэн 23 командал иэсчимэтитэн тарак додукун мутҥил нонап оритан. Бэкэччур тадук өрэлдэрэп, һидучимҥэвэтэн Никифор Афанасьевич Кейметинопу, куҥалбу-да эскэрэп. Многоборье программалан биситэн иҥэнь буг гиравкачаклин, ньорилкан тутэндули, мавутлиндули, тобару горла нодандули, турки өйдэлин тусанкачандули. Первенство абсолютнай чемпионни гэрбэвэн Матвей Никитинду һоруритан. Гэ, дьулэски-дэ тачин куҥалти муту өрэмкэчэддэтэн.

 

Һопкилти томатан кэньилив этэн оора мулгаттам. Асаткаҥчаалти-да дьулэски өгэски ойчиривутан дьулиттэп. Һуу абыганилсан-упэньилсэн,амтилсан-эньтилсэн,акнилсан-экнилсэн кокчимутан бучудасан ньан дьулэски эйэттэп. Эвэдич тачин гөөҥнэр, һиргэткэрэр.

                                                                                                                                                        

З.А. Степанова

Написать комментарий

четыре × четыре =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ