14 мартҕа йавнэй омоги “Пи” число чайлэҥ льэл

14 мартҕа йавнэй омоги “Пи” число чайлэҥ льэл

Туҥньэ хуончайлэ 1987 с-ҕа физик-чуҥдийиэ Ларри Шоу чуҥдэньил. Тудэл йуом, нэмэ 14 март (3/14) элльильэ π = 3,14… числоньэҥ дитэ льэл.

 

Йавнэр ураануй уорпэ льуоконб сукунмольҕалпэҕат курильиил, нэмэ 3,14 саамэй читнэй число ҥодьэҥ. Тэн хуончайлэ математика чии кэрэсҥи. Титтэл задачпэ тадаа уравнения курэльиинаанутэҥи.

 

Аруунмөрийэ – Мария Тоенто

Написать комментарий

3 × 1 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ