Архив: Томпа эwйэн wэйлуодьэпэлэк чуҥдэнуй

Архив: Томпа эwйэн wэйлуодьэпэлэк чуҥдэнуй

Тидаанэ мит Чавлааҕар хайчиэтэгэханэ Томпа нимэлэсуҥа. Тудэл тыысячаҕа км-ҕа арктическай  эҕалҕанэ пэчуолэкҕа Джебарики-Хаяҕа Томпонскай улусҕа нугуҥа.

 

Тадаа вэрвэпэньэҥ Минэкологиялэҥ Йохонлаҥудэҥҕат Йохон йэлэкунугурчэндьэрукунлаҥудэҥҕа “Орто Дойду” кэчийуолэң. Тадаатэ Чавлааҕар хайчиэтэгэ московскай йэлэкунугурчэндьэрукунлаҥудэҥҕа кэwрэйҥа. Мит Чуҥнуй чии курилиинуҥа, нэмэ Хайчиэтэгэн кирийэ сайтҕа “Активный гражданин” мэньльэҥа – сайтэн чии кирийэ Томпа тэн энун тадаат улус кирийэ мэньльэҥа, хади хайчиэтэгэ мэдьиэйуол.

Идьиэ сайтҕа “мобильный репортер” 11 пугудьэмэ ниҥин хачилҕа видео оорчиҥа, хуодэн Томпа эримэҕа амудьиим тадаат бассейнҕа лоҕодьэй – вольерҕа Московскай йэлэкунугурчэндьэрукунлаҥудэҥҕа арктическай условия льэнуҥа.

Виэн мит хайчиэтэгэ Колымана йэлэкунугурчэндьэрукунлаҥудэҥҕа “Орто Дойду” саҕанануй. Интернетҕа ГТРК “Саха” видео льей, хади Колымана тудэ уодьэ Хаарчаанаҕанэ оорчинуҥа. Идьиэ Хаарчаана Санкт-Петербургскай йэлэкунугурчэндьэрукунлаҥудэҥҕа льэй.

 

 

Лайуолэл времяҕа пойуонь ньамучэньикинигэҕат йэлэкунугурчэндьэрукунпэ пэчуолэкҕа кэлунуҥа. Мит нимэлэсҥа, нэмэ, Нижнеколымскай улусҕа госинспекторпэ биологическай ресурсопэ мэ хабун сукунмольҕалпэ чавлааҕар хайчиэтэгэпэн мониторинг виэнуҥа. Дитэ исслелованияпэ тудэ пудинимэдиипэ Магаданскай областьҕат виэнуҥа.

Рубрикаҕат “Это интересно” 27 хандьэмэ сэрбэдамун5а лэвэйнбурубэ5а Чавлаа5ар хайчиэтэгэн хуончайлэ кэрэснуҥа.

Йавнэй пэдэҕат сукунмольҕал туҥ чайлэҕа йуорпурэн ворпэрибдзчэ экологическай мэмдэчии ниҥомийэ мэмдэлпэ мэмдэҥа. Тудэ мондэл – чиин Йуочии вэрпэрилҕа самэй чама лукунбурэбэн йэлэкунугурчэндьэрукунҕа мэньҥа. – российскай Минэкология сайт мэтум  

 

Аят Сатаров

Тэн ваваачэ арууҕа мөрдьэ туҥҕа чуҥнуҥа   

Ньаачэд-оно чамуодьэ госинспектор Руслан Слепцов, тудэл чавлааҕар хайчиэтэгэпэн мониторинг Нижнеколымскай улусҕа виэнуҥа.

Аруунмөрийэ – Тоенто Лена

Написать комментарий

два × три =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ