Андрюшкиноҕа йуөдбуол өгэтэл

Андрюшкиноҕа йуөдбуол өгэтэл

7 мартҕа Андрюшкиноҕа чама мэмдэл уучич, тэн мэмдэл чавлааҕар краевед, историк тадаат Арктика патриот Алексей Николаевич Ягловский лэйтэйл.

 

Алексей Николаевич иитнэҥ Андрюшкино ураанубэ нимэ музейҕа чаҕадьэй. Музей тэньи гитньэр улуруо уорпэҕа лэмльэ курильиил лаҥудэҥ льэнул. Музейҕа пойуодьэ истуорияпэ пэчуолэк, район тадаат мит чавлааҕар льэнул. Алексей Ягловский нимэлэсиичэ пойуодьэ кинигэпэҥ, Туҥньэ кинигэпэҕа мит лэвэйнбурубэн тадаат чавлааҕар чиипэн льэл.

 

 

Амудьэ мэмдэлҕа Алексей Николаевич Ягловский мемориальнай йуөдбуол өгэтэл. Мемориальнай доскалэҥ тудэ саҕанэй нимэҕа өгэтэл, хадаа тудэл нимэндуулньэҥ саҕанэл. Алексей Николаевич – Республика краевед, Албэлэл Кулума, Березовскай наслег тадаат Сэриэдней район почетнай гражданин, Якутия почетнай ветеран. Историческай  мубуолҕа пэчуолэк саҕанэй чии, көнньэпэ тадаан урааричиичиэпэ кэлуҥи. Мэмдэлҕа пэчуолэк моойчэ Сергей Третьяков, Екатерина Алексеевна Винокурова – Андрюшкино урааричиичиэ тадаат Семен Курилов музей моойчэ Римма Гавриловна Макарова аруулэ нидэҥа.

 

Мэт амаа тудэ эдьил мит лэвэйнбурубэ истуория навриил тадаат кинигэпэҕа тадаат музейҕа поньил. Тудэл Андрюшкино чии родословнай материал аптэл. Вайи тудэ тадаат пэлдудиэпэн лэйричилпэ, ньидьилпэ аптэл тадаат нимэлэсул. Ураанубэ нимэ музей чама чаҕадьэл ураануй уорпэҕа виэнул: йэвлигил тадаат чамариил мит лэвэйнбурубэҕа лөлул.

 

Саҕанэй чии анаан пуҥуолҥи, нэмэ Алексей Николаевич кирийэ лайамул.

Чама молийии йавнэр саҕанэй чииҕа, кинэк туҥньэ мэмдэлҕа кэлул, тадаат митҕа чамбиил. Чамаринэҥ мит чии Ягловский Сергей Николаевич, Алексей Николаевич паадьэдуо Ягловская Алексадра Алексеевна тадаат уорпэ.   

Наталья КЕМЛИЛЬ. (Фото Анфисы Кондаковой).
Пойуодьэ: https://xn--80aaahk6aahjspmj2lsc.xn--p1ai/article/92007

Аруунмөрийэ – Тоенто Мария

Написать комментарий

12 + десять =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ