Һаамулкулда : Любовь Слепцова

Һаамулкулда : Любовь Слепцова

Томка улусан Тополиндукун арай өмэн аси минтэки дукран. Тар дукундулай экми Любовь Слепцова эвэдич дуктаҥалбан дьонтуралбу, укчэнэку мултуча. Экэнни гэрбэн Любовь Слепцова, 50 анҥаниҥалкан.

 

 

Ноҥан дьулэптукун эвэдич дьонтуврача,тэлэҥэлбу дуккарача. Тараҥи ҥитки-дэ эчэ ичукэҥнэр. Мэндьи мээнкэн дуктаҥалби чакадьангарача. Иадай тачин дьайучаддаҥан оодни? Дьонтуралбан, тэлэҥмэн таҥраку аимдасал. Тек би һуунтэки мултудакун, һаамулкуридьур, ээримкэттэсэн:

 

Өрикич (стойбище)

 

Окат һөлилэн куҥал тэгэчэддэ

Дьолакавач эвиддэ,

Кунтэкли, ньөөчэлдули тутэнэддэ,

Бөдэлур ичиклэ һувникэн.

Докалу мукалкам һөлутми,

Һэткэч титкаттан ноҥардук

Чукичан һиакита һэрдэдун доотан,

Чибартаникан.

Тураки һолаки дэврэн

Иав-гул муттики ньунуттэн

Олдал һуминда окатла,

Нөригэ, һууданда далдакее!

Куҥалбу ээрирэм мэнтэкий

Нодакее инэҥи!

Нодаке мут бугат!

 

Ольга Слепцова Тополиндук, 2022 анҥани.

 

2) Өликичэм бакалдарам (Тэлэҥ)

 

Болани эмчэлэн, би буглаи гиркаватнарам. Ньөөчэ һиҥаньа ооддан. Гид качунча. Тэвтэ аич һиэчэ. Орбат далда оча, мунрукан иасаламдасан-мөҥкэ. Һиэмтэ-дэ һуланьа будалдан амкачандула. Дэвэнҥит бэй, бакаркиҥчиннан һоо һойа һиэчэ.

 

Тэҥкэ долин гиркавачидникан, өмними долдарам, иак-кул дырэлрэн һиакита һурэлэн, тусанкаттан һиакитадук һиакитала. Аич иттэку, өликиккэн.

 

— Доробо, өликичэн! Дэвэнҥит этлэн иҥэмдэ тавми ай бимчэ минду.

— Иак һойавантавдаи ианди, мунидэи?

— Би һиакита гардун ноккаччим, олгидьим.

— Тарич, олгаракан ианна?

— Тугэниду олгача дэвэнҥиту дьэбэддэи.

— Аич мулгачинди ,өлики.

— Ньан иав-такан тавгаранди?

— Болгит бокатван .

— Болгиту ньан олгичинна?

— Э, эннэву – иньиндэн өлики .

— Ианнас ка?

— Бокат ньаҥтаван киҥтанду дьол һэрдэлэн нэвэттэм.

— Нэкунди ?

— Нэкурэм. Тэвтэв-дэ тачин нэкуврэрэм, тугэниду һиалта оракан аймакань дьэбэддэи. Гэ, эдьи удитта мину, гургэву һойа.

— Гэ, өлики, аймакань тугэнив тугэһли, эдьи бутэндэ. Нэдэмидук, һэгэптук ньан итикньадук аич дикэҥчили, мээни эдьи Һөпкэмкэн.

 

Тачин гөнчэлэву, өлики һиакитадук һиакитала туусаҥчиникан, һөррэн, һовдьин-ньун ичуснэн.

 

Ольга Слепцова, Тополиндук, 2022 анҥани.

 

 

 

 

 

Написать комментарий

2 + семнадцать =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ