Он'ойоонпэ КМНС Якутийэн Сугланпэги уйилаай Оленекский районгэ.

Он'ойоонпэ КМНС Якутийэн Сугланпэги уйилаай Оленекский районгэ.

Оленекский селоңин Оңойоонпэ КМНС Сугланңин кэлльэлңи оңойоонпэ лидерпэги, титтэ молҕон льэльэлңи аасьэ мойнулбэнпэ оңойоонпэ шоромопул. Таң мероприятиеңин кэлльэлңи оңойоонпэ Момский, Нижнеколымский, Анабарский, Алданский, Оленекский, Кобяйский, Среднеколымский, Жиганский, Эвено-Бытантайский районпэгэт таат Якутскэйгэт.

 

 

Суглан программаги чомоодьоодэк, таа льэңи: Стратегический сессиялэк » Оңоодьэ аасьэ мойнулбэн шоромок», проектный деятельность таат Киэйоол Межрегиональный слетэк он'оодьэ аасьэ мойнулбэн шоромольэ, таа йуөт нуңңитэм йообин таат чэбильэн пугильгэлэ.

 

 

Активкэ Ассоциацийэн Якутия КМНС группагэ Оленекский район главаги Лена Иванова моннуйбэдэк: Якутия пудиллаагэткэт ньэнугут шахальааңитэй аасьэ мойнулбэнпэ шоромопул, таа анньэңитэй ходо идьии, аасьэ мойт, модоонуңи, таат лэддэгэ, арктический районпэгэ КМНС оңойоонпэ анньэңитэй ходо эндиидин аасьэпулгэлэ мидолгэ модот.

 

Одул титэ шурэлэшум Любовь Дёмина

Написать комментарий

15 + 16 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ