Нерюнгрилэ „Бутун төөр оралчимҥални“ ассоциациятан Советан чакабакатан гургэи ааҥан

Нерюнгрилэ „Бутун төөр оралчимҥални“ ассоциациятан Советан чакабакатан гургэи ааҥан

Эрэк Ҥунмирэл ээлгэлитэн оралчимҥал иэсчимэчэклитэн чемпионат һанин бидьин.
Эли чакабакли  гургэвчидэвур17 региолдукСовет членални эмритэн,тарал долатан Китайдук, Монголиядук, Гренландиядук бис.

 

 

Инэҥи амаргаг гааддун Ҥунмирэл ээлгэлитэн конференция „Иҥэньгидэ буг дьуу орман иргэчинни глобальнай һөнтэлтэн һээдун бипкэч дьулэски оон Арктикала ҥэнэннэн“ гэрбэли укчэнмэттэ. Мероприятиели гургэвчиддил һойа дээмҥэ улгимирдули ньэкэннэтэн,орам иргэчинмэйли, кадралбу итагандули.

Орам дьулгич иргэчиндули чемпионат эври иэчэн16 инэҥидукун 19- дулэн истала бидьин..
 

Михаил Погодаев ньан тала гургэвчиддил бэйдьур типпкэчэтэн фототан

Написать комментарий

четыре × 5 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ