Оленёк райондулан Ньока төөрэҥэн КМНСэлни нөсэҕчэҥэртэн эгдьэн чакабакан гургэи ааҥан

Оленёк райондулан Ньока төөрэҥэн КМНСэлни нөсэҕчэҥэртэн эгдьэн чакабакан гургэи ааҥан

Тар чакабактаки нөсэҕчэр ҥуунэмэчимҥэл эмрэ. Тарал доолатан оралчимҥал ньан бис. Эли гургэвчидьир нөсэҕчэр Дулаг Кулумадук, Эдьигэндук, Анабардук, Момадук, Һэргэг Кулумадук, Оленёктук, Алдандук, Себяндук, Эвэн-Бытантайдук ньан Якускайдук.

Чакабак программан Һоо  дээмҥэ Стратегическай „Нөсҥҕчэн оралчимҥа“ гэрбэ сессиядук проектнай гургэлэ истала, муданни бидьин Нонап региол ээлгэлитэн нөсэҕчэр оралчимҥал слётатан, таду һиги, дэт-дэ төөрэлни һунҥиватан һинмадьир.

 

 Ассоциац КМНСэл  Ассоциациятан ааттаан группалан Лена Степановна, Оленёк улусан бэгэн ҥуунэмэчимҥэн,  илкэндэҥгичинни эррөчин гургэ Ньока төөрэҥэн ньамгидалан  оралчимҥал бакалдаматитан, тадук адьитмакан оралчимҥал бинилэтэн биси дьугулин укчэнмэтитэн символамдас оодни, Арктика иҥэньгидэлэн-дэмэр дьулгирэптук элэ ииндьиддил ҥунмирэл нулгэвэтникэн бинитэн  ньан дьулгирэптук өсиҥэлти гургэвчиврэчэвутэн дьугулин нөсэҕчэҥэртэн укчэнмэччир.

 

Зоя Степанова тулматтан

Написать комментарий

5 × два =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ