“Звуки Халарчи” Андрюшкиноҕа тадаат Сириэдней улусҕа чадьууньэл

“Звуки Халарчи” Андрюшкиноҕа тадаат Сириэдней улусҕа чадьууньэл

11-12 мартҕа Андрюшкиноҕа тадаат Аргахтахҕа (Сириэдней улус) гастрольнай концерт “Звуки Халарчи” уучич, хади йахтийаапэ тадаат иимидьиэчэпэ ЧФЦК «Йынэттэт» мэмдэлҥи.

 

Концертнай программа Россия ураричичиэн сукунмольҕалҕа, Якутия чаҕадьэн сукунмольҕалҕа тадаат Албэлэл Кулума йукуолэн сукунмольҕал виэл. Туҥньэ концерт ваарачилпэ художественнай мэмдэлҕа ньитэл, фольклорнай культуралэк йавнэр чии мэ курильиитэл, тадаат суктуулньэй культуралэк поньаал.

 

ЧФЦК «Йынэттэт» моойчэ Мария Бандерова мони: Мит 11 мартҕа Андрюшкиноҕа кэвэйҥи. Мит 9 көдэпэ тадаат 2 водительпэ льэл. Андрюшкиноҕа митинь ФЦК им. Бурцева и.о моойчэ Марта Яковлева ньийуол. Концерт амутнэҥ уучич. Кэйэн уорпэн тадаат ваарачил иимидьиэлпэ уучич.

 

 

Көнмэгисчэ чайлэҕа мит Аргахтахҕа кэвэйҥи. Аргахтах анаан амутнэҥ пэчуолэк, чуҥдэамудьэ чии Арчы нимэҕа митинь ньийуолҥи. Титтэл обряд виэҥи, амутнэҥ аруупэ анньэҥи, нэмэ мит титтэҕан ваай кэлутэҥи. Тадаат мит ньаҕа лохоҕануйли иммидьиэнуҥи. Кэйэн мит концерт льэнааҥи. Концерт анаан амутнэҥ уучич, йавнэр митҕа аплодисментпэ аниҥа. Мит артистпэ анаан пуҥуолҥи.Концерт программаҕа чупчжн йахтэпэ, иимидьиэл льэл. Йуоҕайлҕа Алгыс уучич.

 

 

Мит чама молийиил Аргахтах саҕанэй чииҕа анньэл. Идаранҕа мит маалидьэ пэчуолэкҕа ваай кэвэйбудьэҥа.

Мэт чама мольийии уорпэн йахтэньэй ураанубэ нимэ моойчэҕа Анжела Копылова, КНСОШ им.Н.И.Таврата урааричичиэпэҕп Лиана Никитина, уорпэн нимэ “Ладушки” льуку уорпэн урааричичиэҕа Валентина Хорунова тадаат Юлия Сыроватская. Вайт мит водительпэҕа — РЭС чаҕадьэй чииҕа: Евгений Копытов тадаат Виктор Антипин. Мит пайпэҕа чама пуҥуолэҥ, эл аарэй, амутнэҥ чаҕадьэтэҥа тадаат мит чии пуҥуолэйуол.

 

Мит корр

Аруунмөрийэ – Тоенто Мария

Пойуодьэ: https://xn--80aaahk6aahjspmj2lsc.xn--p1ai/article/92539

Написать комментарий

17 − 13 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ