Республика Главаги Айсен Николаев поздравляйльэлум Якутия шоромопкэлэ Арктика Подьорхоло!

Республика Главаги Айсен Николаев поздравляйльэлум Якутия шоромопкэлэ Арктика Подьорхоло!

Омосьэ Якутия шоромопул!

Республика Саха (Якутия) руководствогэт таат мэткэт шубэдьэгэт поздравляйнумэ титул Арктика Подьорхоло!

Тамун чуму Якутиягэ чомоодьэ праздникэк, митин Арктика — тамун эл чомоодьэ территориялэк, тамун митин мит нумэк, тамун 1млн 600 тысячек квадратный метраньэй, таа модоңи 68 тысяч якутянпэлэк. Идьии миргэ глобальный изменениеплэк льэңи, тамунгэт Арктика значениеги чоммуй.

Мэт пасибэладайнут моннуйэ коренной Лэддэн шоромопкин! Тамун адулбэлньэйпэ шоромопул, титтэл эндиинуңа титтэл традицияпулгэлэ таат промыслэгэлэ, оңойоонпэгэлэ табудэ кисьнудэ. Титтэл — лэддэн чуөльэд омни шоромопкэт миибэпки. Титтэл ойльэльэлңидэ, таң Арктика йархоодьэ лэбиэ титэ оҕоот льэнульэл, эл шоромосьон.

Мит республика киэйиэн Россия регионпэгэт милльэлум Арктический зонаңин развитийэн стратегиягэлэ 2035 ньэмолҕилңин. Тамун киэйоол цельги — йоҕодайдин илльэ возможностьпэгэлэ арктический районпэгэт шоромопңин, аадин Арктикагэ комфортный модололэк.

Эндиидин Арктика шоромопул — тамун мит приоритетэк. 2023 ньэмолҕилгэт уйилаай илльэ модельэк медицинский хамиэлгэт Арктический республика зонапкэт — тамун сочетаниелэк телемедицингэ таат выездной уйилаагэ специалист врачпэгэ. Таат льэт оотэй диспансерный мониторинг Арктика шоромопңин.

4 чааха киндьэгэ 2022 ньмолҕилгэ Россия Минцифраги шурэлэшут аальэлум проектгэлэ «Синергия Арктики». Таң проектгэ йаан этапкэ 2025 ньмолҕилгэт чичэльэшут ааңитэм оптоволокногэлэ, тамун читнэги 7 тысяч километрэлэк. Мировой Арктикагэ тамун чумуткэт читнэйбэдэк, тамун чуму Якутия Арктический зонагэлэ таат арха льэйбэн регионпэгэлэ абудэт иркилльэңон аатэм единый инфокоммуникационный сетьньэ. Модойоонпэ ө6 арктический регионпэгэ минңитэм чугойоодэк Интернеткэлэ таат омосьэ мобильный связькэлэ.

Омось митин хамиэнуннум мит страна руководствэги.
Владимир Владимирович Путин поручениегэт федеральный уровеньгэ йуөт аануңа законгэлэ лэддэн завозкэн, таа йуөт аальэлңа илльэ комплексный системагэлэ ходо грузпэ кэсиидин таат ходимиэй мерапул льэңигэн монут тамун поддержкэңин.
Тамун мит республикаңин надоңоодьэ законэк, шоромопул омось модоңигэн монут, таат социальный сферэк, ЖКХ таат энергетика омось уйиңигэн монут.

2020 ньэмолҕилгэ Российская Федерация Президентки шурлэшльэлум Стратегиягэлэ Арктический зона России развитиеңон таат национальный безопасность оогэн монут 2035 ньэмолҕилгэн.
Таат 27 миир киндьэгэ 2023 ньэмолҕилгэ тудэл Стратегияңин шэйрэм надоңоодьэ Арктикаңин коррективпэгэлэ.
Приоритеткэ льэй сжиженный природный газ ( СПГ) ходо шоромопкэ хамиэт льэгэн монут, таат ледокольный программэк РФ льэгэн монут. Таат аай йуөңигэн монут экологический программэгэлэ Арктикэгэ.

Идьии Арктика таат Дальний Восток — мит странагэ локомотивпэлэк экономический развитиягэ. Арктика Якутияңин таат Россияңин — тамун киэйоолбэдэк.

Мэт лэйдит моннуйэ, мит чумут аатэй Арктика омось киэйугудэ хонтэй, Арктикагэ чуму омось оотэй!

Омосьэ кэнмэпул! Шубэдьэгэт модьэ титкэ чуму омось оогэн, эл йоольэңилэк, йаклугудэ омось модот льэңик!

Республикэн Саха (Якутия) Главаги
Айсен Николаев.

Одул титэ шурэлэшум Любовь Дёмина.

Написать комментарий

4 × 1 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ