14 эктэнкирэду, Иеннэду «Илмакта этэечимни» нэнэрэн

14 эктэнкирэду, Иеннэду «Илмакта этэечимни» нэнэрэн

Илмакта этэечимни, Иеннэду нэнэрэн. Со ая инэни бихин. Бутуннул кунакар, сокур. Аят орорди хуктыдеритын. Дян часту, хэгды открытие нэнэрэн. Директор МОУ им.Г.М.Василевич, Попова О.В., кунакарду аялвэ турэрвэ гунэн, тадук кунакар концертвэ ичэвкэндеритын.

 

 

Элэкэсипты часту, кунакар орорди хуктыдеритын. Минутнай забегту, омолгиялдук, элэкэсипты местава Колесов Андрей гаран. Тадук общийду забегту, нян Колесов Андрей элэкэсипты местава гаран. Нунан дюр ноутбуквэ, телефонма гаран. Призылвэ кунакарду компания «Колмар» аниран. Хэгды баиба нунардутын гундерэв!

 

 

Андрей Колесов, тэкэндук «Бута». Нунан дяпкун классту татчаран. Эвэдылвэ икэрвэ икэндерэн. Дэрумкил орактын, тыкин эгданду бэлэтчэвки. Мэннилви орорви аявувки. Нунанил тэхалин сот урундерэ, нунан абсолютнай чемпион оран.

 

 

Тадук таежная эстафета нэнэрэн. Дыгин команда бихин. Дюр Иеннэдук, умукон таткиттук Арктикадук, умукон таткиттук Золотинкадук. Элэкэсиптывэ местава таткит Арктика гаран, ге местава Иеннэдук кунакар, или местава нян Иеннэдук гара.

 

 

Бу сот урундерэв, кунакар сокур, аят орорди хуктыдеритын. Тыкэ-дэт дюлэскаки нэнэкэллю! Турэнми, орорви, тэхэлви энэл омноро!

 

Алена Колесова

Написать комментарий

пять + 15 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ