Нелемский школагэ йоҕодаайльэлңа иидэл нумэгэлэ «Чэкчильньэйбэн».

Нелемский школагэ йоҕодаайльэлңа иидэл нумэгэлэ «Чэкчильньэйбэн».

Уйилоол таат социальный развитийэгэн Саха(Якутийэн) таат уөрпэн поддержкэгэн Фонд Министертсвэги йоҕодайт аальэлум Нелемнский эрдьоол школагэ мобильнэйгэлэ иидэл нумэгэлэ «Чэкчильньэйбэн».

 

 

Руководительпэги дополнительный образованиегэ кисьнулбэнпэ, одун чэкчиль паайпэпул Любовь Филатова таат Ольга Тимофеева. Школаңин тадиильэлңа скорняжный машинагэлэ, оверлоккэлэ, швейный машинкагэлэ, атахунручнэйгэнгэлэ таат иркинручнэйгэнгэлэ опушникпэгэлэ, тодииньэйбэн мездряккэлэ, клеевой пистолеткэлэ, щипцы-пробойниккэлэ, ножницэгэлэ, трафаретпэгэлэ таат йиэнбэнпэгэлэ.

 

 

Таң мастерскойгэ уйиңитэй этнокультурный потенциалгэлэ онмэгэ льэт, таа компактно модооңи одулпэ,  традиционный хозяйствованиегэлэ лэйдиийоонпэ. Тамунгэлэ аальэлңа культурный традициягэлэ КМНС лэйдииңигэн монут.

 

 

Таң нумэ «Чэкчильньэйбэн»  хамиэтэм йуукоодьэ доходньэй шоромопңин кисьэдин национальный ньэргэлэ иидоолңин, таат ходо хаар кэрлэштин таат йиэнбэнпэңин. Киэйугудэ йуөт, таң шоромоньулпэ титтэ уйилгэлэ йоҕодаайңитэм, контракт аадэ, таат иидэл оборудованиегэлэ, сырьёгэлэ эймэштэ мидьут.

 

Кэлңик иидэл нумэңин «Чэкчильньэйбэн», таа титкэлэ кисьңитэм тит мечтапэгэлэ аанудин!

 

Алёна Миронова
«Колымский мэндьэпул»

Одул титэ шурэлэшум Любовь Дёмина.

Написать комментарий

4 × 5 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ