Һэбээҥэт нэлкэниду бинин

Һэбээҥэт нэлкэниду бинин

Балданҥа бугат Һэбээн иҥэньси тугэниндьэкэм чилдаридьи нэлкэнив бакалдан. Буглат, нэлкэни дагамчалан, ньамси, өрус оодни.

Оралчимҥал, һэбдьэктур эвиридьур,дөөмҥэҥтикивур мэрин. Ноҥарбутан тала һойа гургэ алаттан. Далила оран һэсэндулэн  анҥамта балдамат һонҥачар төөрэһэндьир. Тарак Һоо өрус бидьин. Анҥамтач эрэк төөрлэ, муту айдавур эмчэ орчалбу, ибгат итникэн, иргэттэкэтэн ай бидьин. 

 

Адыкун долбанили ньан тугэрэп төөрли һотаранти дасабдьин. Тарав иэчимэтми,машинач гочирлан исрив дьэбгэлрэв,гиаки дьоданалбу дьугучимэлчидэвур бэил һөлиҥчир. Госопторг-да дьугуттэн.

Һупкучэклэт-дэмэр ньан гургэл һойал. Гиаки ОГЭ, ЕГЭ, ВПР-эл биннэтэн. Диги, уйи, миан өмэн классалбу мудакрилду „һөкси һээ“ бидьин. Куҥаҥалти ичин гургэвчичэтэн, Һупкучимҥэл-дэ гургэтэн ичуһэндьин. Он-а-си этэп мандутта тали һавай куҥалбу һупкучэктук ньөөвдэвур. Эрэк куҥал дьулэски бинидутэн аимкин биннэн аит һупкуччэ, һойав һаалча бисэкэтэн.Һупкучимҥэду-дэ тарак өруси.

 

Тачин нэлкэниду муттулэ гургэт. Оралкан бими, Һавай куҥалбу иргэтми, дьэбгэлрэлкэн гиаки дьоданалкан бими мут бэй бидьип. Эрэк бэкэчэн муттук киҥки гургэлбу ээрин. Төөр ойлан тачин-ньун ньэкми ииндьиддьип, теми мандугал. Аймакань!

Зоя Степанова

Һэбээн

Написать комментарий

тринадцать + 14 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ