Иэлтэнчэ неделяду республикады “Илкэн”газет эври иэчэн биаҕтун номеран ньөөрин

Иэлтэнчэ неделяду республикады “Илкэн”газет эври иэчэн биаҕтун номеран ньөөрин

Иэлтэнчэ неделяду республикады “Илкэн”газет эври иэчэн биаҕтун номеран ньөөрин. Тик мут һунтэки укчэндьип тала иак дьугулин материалал ньөчэвутэн. Һун һааридьиснан газет гэрбэн, эвэдидук тулматми, илэ-вут һиакитала нээпчэ игатла (затесь), Һамудаан (знак) гэрбэ бидьин тарав  “илкэн” гөөвэттэ ньан. Илкэн газет нонап номеран ньөөрин тысяча уйун ньама уйунмиар уйун анҥаниду.

    

Тиик таҥамҥал гөнидьитэн һойа укчэнэкэл, статьял Иҥэнь бугла дьулэптукун ииндьиддил ҥунмирэл төөрэндьитэн ньөөврэн. Эли порталли гургэвчир тулмачимҥал-корреспондел Любовь Дёмина, Вера Дьячкова, Мария Торонто, Зоя Степанова, Алёна Колесова, Владимир Большаков, тарал мутту эгдьэн бэлэм оврар, инициативнаил авторалдьи биникэсэл.

    

Ноҥартан материалалтан газет гиа ,или,диги полосалдулатан ньөөврэр. Тадук һулэкэн далбула журналист Валентин Христофоров оркомитет ээричэлэн мульти археологическайды кружок “Поиск” (ҥунэмэчимҥэ Павел Габышев) тунҥанмиар анҥанин дьалабгича юбилейтэкин һөллөттин. Эрэк бисин Өлөөн улусан Токко һупкучэклэн. Тарак дьугулин Һу таҥдьисан “Илкэн” порталлан. Бэкэтьтусэн тарак һэбдьэнь бидьин мулгаттап. Ньан анҥамта номерла Андрей Исаков  Хабаровскай буг Ньелкан билэктукун  Раиса Ильинова Ньока төөрэҥэн Эдьигэн улусан Кыстатыам- такин  оралбу илбэчэн дьугулин дукрин. Уйун миар анҥанилду элэ орарбур ньилтас бэриритэн. Раиса Ильинова оран стадалбан тала амаски урукандай гуусэкрэн.

     

“Экспертное мнение “рубрикали Ньока төөрэҥэн КМНСэлни Ассоциациятан нонап вице-президенни  Любовь Христофорова унувкаччин Федеральнай итундула общинал дьугулитэн иав һөнтэлтэдуҥутэн. Эрэк Иҥэнь буг бэиҥэлдун һоо надалкан биннэн.

     

Эври иэчэн биаҕтун Нерюнгри райондулан Ҥунмирэл ээлгэлитэн оралчимҥал чемпионататан иэлтэнин.Тарак дьугулин газет нади страницалан таҥалда. Өлөөн- дэмэр улуслан мут корреспонденти нөсэҕчэр  9-и сугландулатан (чакабаклатан) Һөллөтин.Тарак суглан программан һоо дээмҥэ бисин. Стратегическай “Нөсэҕчэн оралчимҥа “ сессиядук проекалдули гургэвчиндулэ истала. Эрэк муднин региол ээлгэлитэн нөсэҕчэр оралчимҥал слётчитэн. Тар cлётту һиги, дэт аидмар һунҥиван бакритан (8,9 страницалдула).

       

Ньан Андрей Исаков укчэндьин һунтэки Забайкалье Чарилан бичэ Региол ээлгэлитэн Арсений Николаеву дьоҥчири Оралчимҥал инэҥиҥэтэн  ичин ҥэндэҥэн дьугулин (“Калар төөрэҥнэн оранач иэсчимэчэк регион оралчимҥалбан өмэтту чакран”, стр 10).

     

“Илкэн”журналиһан Ирина Курилова иҥэньгидэ буг асални көчукэн бизнесли гургэвчиддитэн дьугулин дукчаван таҥдьиснан ньан. Таралдук гиатан дьугулин материал “Елизавета Шкуляк : ”Иав һаарив, һааладдиву – бэкэчэн  бинилэву бидьин” (стр.11)

      

Тарбач ньан корреспондент дукран режиссёр Сергей Потапов Иҥэнь буг театран “Гулун”сценалан анҥамтав постановкалбу оодаҥман. Эрэк спектакль “Тэҥкэлэ” (В чаще) гэрбэ япон классикан Рюноска Акугава укчэнэклин. Эдук дьулэски духовноһу-да, литература дьугулин ньөвривур этэп омҥар. Гаврил Курилов Улуро Адо книган”Айавна ҥээринни” (Отсветы любви) дьугулин Варвара Данилова дуктаҥан ньан таҥамҥалбу таандьин мэнтэкий. Элэ бис тачин-ту Улуро Адо дьонтуралбан юкагир төөрэндукун ньучидила тулмачабдаҥман. Ладина Курилова “Волшебные рассказы”гэрбэв дуктаҥман ньөөвэддэп газетли.Ноҥан литературали, юкагирал лингвистикалитан специалист (14-16 стр).

 

Эври иэчэн биаҕтун тележурналист эвэнки культураван, төөрэмэн, фольклорбан, литератураван, Иҥэнь буг традиционнай отрасилбан һуулбимкэтти Нина Кудрина юбилейбэн илкэнит. ”Ньока төөрэҥэн ноҥандун гиадмар буган ооча” (Якутия стала для её второй родиной) гэрбэлкэн интервьюв гарит ноҥандукун.

Тадук-та һөнтэв һэбдьэньу, һун мэргэмусэн таанилбу публикациялбу итагаддап һунду. Мутньун өмэтту билдэ,дукукалда,таҥалда газетав “Илкэм”, порталлат-да иивэчэлдэ,материалалбу мултувралда.

                                   

Валентин Хоту

Тулматтан Зоя Степанова

    

Написать комментарий

3 × четыре =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ