МАРТЭН ГАЗЕТА «ИЛКЭН» КЭРЭС

МАРТЭН ГАЗЕТА «ИЛКЭН» КЭРЭС

Амучэмут, чамаримэ мит чии, валбэпэ

 

Лайҕудэҥ неделяҕа мартовскай республика газета “Илкэн” кэрэс. Туҥ чайлэҕа мит газетаҕа нэмэлэ льэл, ньиэдьинуйли. Газета кирийэ эрпэйэн аруулэк “саал куриль” ҥодьэҥ. Эльилльэ номер октябрҕа 1999 с. кэрэс.

Идьиэ пойуодьэ мөрдьэпэ, вайи эрпэйэн, вадун, долган, чупчэн аруупэк кэрэснул. Мит корреспондентпэ Любовь Демина, Вера Дьячкова, Мария Тоенто, Зоя Степанова, Алена Колесова, Владимир Большаков анаан амутнэҥ аруун-мөрийэпэ чаҕадьануҥи. 

 

Мит журналист Валентин Христофоров Токкинскай ураанубэ нимэҕа Олекма районҕа льэл. Таҥ тудэл Археологическай кружок “ВАҤЧИЛ” мэдьуолэл чайлэҕа ньиэйуолэл. Туҥньэ мөрдьэҥ мит газетаҕа чуҥк.

 Вайи анаан амутнэҥ Андрей Исаков статья льэл. Туҥньэ статьяҕа Раиса Ильинова пэчуолэк Нельканҕат Якутскҕа илэпул тонойл. Тудэл Жиганск район Кыстатыамҕа илэн мойл виэнаатэл.

 

Рубрикаҕа “Эксперт чуҥдьэл” Якутия Ассоциация эльилльэ вице-президент Любовь Христофорова Ньидьэрпэй виэдэгурчиилньэй ууйильпэк ньиэдьил.

 

Мартҕа Нерюнгринскай районҕа Международнай элэн моойл ньигиэйичил уучич. Туҥньэ мөрдьэ 7 страницаҕа льэл. Мит корреспондент IX Ваарачилньэй солҕидьэлҕа “Суглан” льэл. Программаҕа пойуодьэ мэмдэлпэ льэл.  

Илкэн газетаҕа вайи литература льэл. Таҥ анаан амутнэҥ Варвара Данилова статья льэл. Тудэл Гаврил Курилов – Улуро Адо книгэлэк «Отсветы любви»  нимэлэсул. Мит вадун аруун тадаат литература специалист Ладина Курилова ньиэдьилпэ «Волшебные рассказы» кэрэс.

 

Мит титтэлҕа ваай пойуодьэ мөрдьэпэ льэнул.

 

Молийии чии мит порталҕа “Илкэн” сэвҥик. Тудэ ньиэдьилпэ, мөрдьэпэ почэсэйҥик.

 

Валентин ХОТУ

Аруунмөрийэ – Тоенто Мария

Написать комментарий

пять + 7 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ