Депутат Иеӈнэду

Депутат Иеӈнэду

Надан туранду Иеӈнэду, бакалдын ӈэнэрэн. Депутат Государственнай собраниядук (Ил Тумэндук) Якоды Республикадук, Александром Андреевичем Кошуковнюн. ЭКЦ «Эянду» бакалдын ӈэнэрэн. Кэтэ бэел эмэритын. Сагдыл, эдэрил бэел, алагумнил, этэечимнил… Кэтэвэ хаӈнусалвэ аннудяритын, он дюлэски ин ӈэнэдян Иеӈнэду?

Иеӈнэду, кэтэ бэел индерэ, эр эвэнкил. Эвэнкил, кэтэ анӈанылвэ орорди, эгдандули нулгидерэ. Он гунывкил: «Орон ачин — эвэнки ачин». Иныхинман мундулэ сэри эмэрэн. Кэтэ омолгиял, бэел урудерэ. Иеӈнэдук, нян, дян илан бэел уруритын. Кронгаузту  Станиславту, Орден Мужества бурэ. Нуӈан эчэ дюлави мучурэ.

Александр Андреевич Кошуков, сот бэлэтчэвки мутнилду солдатылду, тадук бэелду, ни Иеӈнэду индерэ. Нунан со ая бэе. Дюлэскаки аямамэт хавалкал!

 

Алена Колесова

Написать комментарий

17 + два =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ