Фотофакт: Сэриэднеколымскай улус Чаwлааҕар омопэ Якутия моойчэҕанэ обрядлэк ньийуоҥи.

Фотофакт: Сэриэднеколымскай улус Чаwлааҕар омопэ Якутия моойчэҕанэ обрядлэк ньийуоҥи.

Туҥ чайлэҕа республика моойчэ Айсен Николаев Сириэднеколымскай улусҕа кэлул.

Чаwлааҕар омопэ Ил Дарханҕанэ обрядлэк “Хиргэчин” ньийуоҥи.

Газетаҕа “Илкэн” ньаачэд-омопэ Октябрина Новосельцева тадим. Тудэл чаwлааҕар омопэн лэмльэ льэнул.

Октябрина Новосельцева: “Туҥ чайлэҕа чаwлааҕар омопэҕа амудьэ чайлэ – митҕа Ил Дархан кэлул. Мит обряд “Хиргэчин” виэҥи”.

Налимскҕа Айсен Николаев ньидьэрпэй льуку уорпэн нимэлэҥ йоҥотэйлҕа льэл.

Лэwэймэҕа 2021 с-ҕа. Налимскҕа маархуодьэ уорпэн нимэ эдиэй. Лачил йавнэй нимэ лэвл.

“Тадаат туҥ чайлэҕа сэспэпэ ньидьэрпэй уорпэн нимэ уорпэҕа йоҥдичич. Уорпэ тадаат титтэ чии мааруодьэ льэл”, — Айсен Николаев тудэ телеграм-каналҕа нимэлэсум.

 

Ирина Курилова

Аруунмөрийэ – Тоенто Мария

Написать комментарий

5 × два =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ