Чаҕадьэлги Министр Елена Волкова Якутияҕа йаwнуо саҕанэй чии федеральнай проектҕа “Всей семьёй” сэгуй ньиэм.

Чаҕадьэлги Министр Елена Волкова Якутияҕа йаwнуо саҕанэй чии федеральнай проектҕа “Всей семьёй” сэгуй ньиэм.

Миринь ньумдэй странаҕа чамуонь проектлэҥ “Всей семьёй” йоҥдичич. Туҥ проектҕа йаwнэр чии льэтэҥи. Нимэндуулпэ йаwнуо ньаҕа катокҕа, музейҕа, кинотеатрҕа   уутэйуолморавньэҥул. Танун лайат ньаачэд-онопэ wиэтэйуол, хуодэҥ йаwнуо ньаҕа уттэгэврэҥи, тадаат соцсетьҕа йуосэл.

“Саамэй амуол нимэндуулпэҕа анилпэ тадитэҥа. Тадаат саамэй нимэдуулпэ йаwнуо ньаҕа амучэли уттэгэрэтэҥи!” — «Якутия 24» телеканалҕа министр мони.

Российскай проект “всей семьёй” Эльин 2024 сукунмольҕалҕа ҥолаай, Россия лэмльэ Владимир Путин тэньи сукунмолҕал Нимэндуул сукунмольҕал ҥодьэҥ. Проектҕа хади нимэндуул хади регионҕат сэгуй. Нимэдуулҕа всейсемьей.рф сайтҕа эwри соцсетьҕа VK тадаат OK сэгутэҥа.

Нимэндуул неделяҕа йаwнуо ньаҕа эл иральань хамурчил wиэтэҥа: елка5анэ амудьэстэйуол, ньараҕат поморэйуол. Ньаачэд-онопэ wиэл тадаат соцсетьҕа сэwрэм. Аҕан проект хэштэглэҥ #всейсемьей нимэлэсум.

Проект чаҕадьэй чии участникпэҕа пойуодьэ анилпэ wиэйуол, розыгрыш киндьэҕа маархадьэҥ льэтэл. Танун лайат пугудьэмэ ниҥин хачилҕа финал льэтэл, хада истуо нимэндуул путевкапэ йуораатэл. 500 нимэдуулпэ туҥ проектҕа льэл. Регистрация йаwнуо чииҕа льэл.

Аруунмөрийэ – Тоенто Мария