«Куӈакарвэ, аямат алагувкаллу, эдатын мэнӈиви турэнми омӈоро!»

«Куӈакарвэ, аямат алагувкаллу, эдатын мэнӈиви турэнми омӈоро!»

19 гиравунду бу эвэнкил Иеннэду бидерил, дукудяривув эвэды диктантвэ! Би, эдэри хунат бими, диктантвэ ӈэнэрим. 
Бихин ая инэӈи, би урурим хавалави,тадук почтала дукувун эмэрэн. Минду дукча Надежда Яковлевна Булатова. Тар дукувунду гунэн: «Окаллу или диктантвэ, мэнӈилди турэнди», бэлэкэллу, организаторыл окаллу. Таним дукувунмэ, тадук гуным: «Би бэлэтчэм, одинам»! 

 

 

Тымидэлэ таткитту, алагумнилвэ, куӈакарвэ аририм. Ая инэӈи бихин. Куӈакар гудейкар, эвэды тэткэлвэ тэтчэл! Алагумнил-да нян, гудейкар эмэритын. Аят дукчал. Турэрвэ диктанду Клавдия Иннокентьевна Макарова дукча. Мутни диктант «Дюр эвэдыл итыл» гэрбин бихин. 

 

Анӈанытыкин мутни эвэды турэн хэгдылдехин! Куӈакарвэ, аямат алагувкаллу, эдатын мэнӈиви турэнми омӈоро, окин-да! Эвэнкил, аямат дюляскаки ӈэнэкэллу! Ӈи мунду бэлэттын диктантвэ дукта, хэгды баиба! Кэ,аят!

 

Алена Колесова,

алагумни

Иенгра бикит

 

Написать комментарий

двадцать + двенадцать =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ