22 унуң киндьэгэ  Николай Иванович Спиридонов — Тэки Одулок

22 унуң киндьэгэ  Николай Иванович Спиридонов — Тэки Одулок

22 унуң киндьэгэ  Николай Иванович Спиридонов ( Тэки Одулок ) уйсьоон оодьоодэк — киэйоолбэдэк одун литературагэ, киэйоолбэдэк КМНСпэгэт ученыйлэк таат льэт тудэл аай общественный деятель ойоодэк.

 

Тудэ книгагэ «Жизнь Имтеургина-старшего» Т.Одулэк шурлэшумбэдэк: » Мэт уйсьоон оодьэ Чахадан унуң архаа, нэлутпэдиэ молҕо оҕосьил ноңхаар нумэдиэгэ, тамун мэтэк — тиң книга шурэлэшулбэн. Мэт эсьиэ Атыляхан Иполун ньууги, тудэл одулэк Чолҕородиэпэлгэт, чолҕорон шоромопкэт.»

   

Лэңдоолит, эмэй, эсьиэ тампэ мэткэлэ йукуөт, йиэн шоромопкин Среднеколымскэйңин тадиильэлңа уйиньэштин.

Таң шоромопул, хойдидьаайэ ажууги мэдит, мэткэлэ хойн нумэңин, кисьиэгэн монут, тадиильэлңа.

  

1921 ньэмолҕилгэ мэт комсомолецңон кудэйэ.

 Кисьэдин Якутскэйңин хонлукэ, мэт иркин ньэмолҕилгэ белогвардеецпэгэ модойэ, титтэл мэткэлэ туттэйльэлңа таңнуги.

 

1924-1925 ньэмолҕилпэгэ мэт советско-партийный школагэ кисьэйэ.

 

1925 ньэмолҕилгэ Ленинградский университетңин мэткэлэ милльэлңа , таа кисьэдин.

 

1927 ньэмолҕилгэ Северңин научный экспедицийэньэ эйрэйоон оодьэ. Таң ньэмолҕилгэ Дальневосточный крайисполком оргкомитет составкэ льэт, титтэньэ Чукоткаңин хондьэ, таа Чукотский национальный округ аадин.

 

1934 ньэмолҕилгэ мэт диссертациялэк шурлэшмэ » Торговая эксплуатация юкагиров в дореволюционное время», тамунгэн мэткэлэ кандидатңон экономический наук аальэлңа.

 

1934-1936 ньэмолҕилпэгэ мэт  Аяно-Майский районный комитет партиягэ уйсьоон оодьэ, тасилэ мэткэлэ эгэтиэльэлңа заведующий,монут, национальный секторгэн Хабаровский отделениягэ Союза писателей СССР.

  

1930 ньэмолҕилгэ журналгэ «Советский Север» эгэтиэльэлңа Н.И.Спиридонов шурэлэшоолги «Одулы (юкагиры) Колымского округа». 1933 ньэмолҕилгэ укэйльэл тудэ книгаги «На Крайнем Севере», таа автор тудэ эйроолгэлэ экспедициягэ 1927 ньэмолҕилгэ шурэлэшльэлум.

 

1934 ньэмолҕилгэ повесть «Жизнь Имтэургина-старшего» укэйсьоодэк, таа шурэлэшоой ходо чукчэпул тудаа дореволюционный бремягэ модойоонпэк. Таң книгагэлэ омось монңи, омосьэ книгэг монут, М.Горький, А.Толстой, А.Фадеева, Л.Сейфулина таат йиэнбэнпэ. Таң повестьгэлэ йалмэштэ укэйсьоодэк, аай автор эдьут модоололгэ, таат аай укэйсьоодэк заграницагэ.

 

Н.И.Спиридонов Большой Советский энциклопедиеңин статьяпэлэк шурэлэшльэлум «Юкагиры» таат «Юкагирский язык».

  

1980 ньэмолҕилпэгэ северовед М.Орлова личный архивкэ, Магадангэ, нулльэлңа Тэки Одулок шурэлэшооги, тудэл шурэлэшут аадин льэйбэдэк одул-лусин таат эрпэйэн-лусин словарьпэги.

  

Тэки Одулок эдьут аҕурпэйбэдэк.

1937 ньэмолҕилгэ тудэгэлэ туттэйльэлңа таат 1938 ньэмолҕилгэ куддиэльэлңа, репрессированный монут.

1955 ньэмолҕилгэ тудэгэлэ реабилитировальэлңа, амдоол йоолаа.

 

Тудэ ньуулэ ньуутиэльлңа улицепулгэлэ Нелемнэйгэ, Зырянкэгэ, Якутскэйгэ. Нелемнэйгэ тудэ ньуулэ , мит лэбиэн чомоодьэ шомок  монут, школагэлэ ньуутэшңа.

 

УЛУРО АДО

 

Чаалоожит тэт модололдьэк, Одулок…

Йаан кунэль чиэдьэк таат иркиэл молин.

Пукэльэ ходот льэльэл тэт хонолгэн,

Тэт ниңиэ шурэлэшоолгэлэ пугэлэтнум

Мэдин йаан кунэль таат иркин Поорэк..

Таат льэт тэт Лэбиэгэ ниңго аальэлдьэк

Таамиэйоон аальэлдьэк,

Илэпул, иись модот, 

Аадин тамунгэлэ лорхайңам!

Шурэлэшоол — уйлгэн подьорхо айии хонут,

Пудоол чомоодьэ уйлңин айаануйэк,

Тэт кэнмэ идьии хоннуй тэткэт чугоон,

Тудэ эдьулгэ эрдьиидэ аадин тэткэт ниңго — тэткэт, чаачаагэт.

Чаалоожит тэт модололдьэк, Одулок..

Йаан кунэль ньэмолҕилгэ модот,

Тэт шурэлэшоол лосьил титэ подьоҕой,

Одулпэ йоульэтльэл тэт шурэлэшоол.

Мэт табудэ пугэлэтнундьэ…

Хаңичэ титэ тэт киэйоолбэн оодьэк.

Мэт мэдиину тэт кулишэ хонол холилги.

Хонтаанук митул, мит чаачаа, хонтаанук.

Тэт ажуу кужуу чадилги титэ мит ниңиэпэгэ антайнуннуй:

«Чомоожииңик тит хонол…»

 

Текстги: Пана Прокопьева

Одул титэ шурэлэшооги Любовь Демина

Написать комментарий

7 + четырнадцать =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ