Россия илан региолдукун чукчал диги съездлавур Ньока төөрэҥнэн чакур

Һэргэҕ Кулума районни Колымское билэклэн Ньока төөрэҥнэн чукчал диги съезатан гургэи ааҥан. Эртэки эмритэн делегатал

“Аси — орлалчимҥа илумун  һунҥин” гэрбэ иэсчимэчэк

Эрбэчин гэрбэлкэн оралчимҥал һэбдьэкэтэн доолин асал ээлгэлитэн  иэчимэчэк оорин. Эли иэсчимэтитэн нулгэвэчиддил, этил-дэ нулгэвэттэ асал.

Дети Себян-Кюеля успешно выступили на Дне оленевода

ИЛКЭН. От оленеводства наши дети не отлучены. Для них это тоже главное в жизни, так

Ньока төөрэҥдукун һопкилкан

Ариан Тютрин Парижла биннэ Олимпиада эвилтэкин һөрдэй лицензияв гадни. ДилмачамҥаАрыйан Тютрин Олимпиадатки һөрри одни.Тартаки һөруннэвур

Ҥунмирды депутат Һэбээнтэки дьууман

Государственнайды „ИлТумэн“ ҥунмирды депутатан Елена Христофоровна Голомарёва Һэбээн билэкэн тэгубдэҥэн 90 Анҥаниҥан дьалабгиридун аанипти Оралчимҥа

Авиакомпания„Якутия“„ Азия куҥални“ Эвинни тоҕбан Якутскайла эмун эстафета гиа этапван одавур.

Эври иэчэн 30 инэҥидун Мирнэйдук самолёт Bombardier DASH 8 Q-300 тоҕу нэкчинмэилкэньун,тарак команданьунни өмэтту эмрэн.

Алдан-2024. Спартакиада эҥилбу ичукэнни

Тунҥи Спартакиада тугэрэп спортли Ньока төөрэҥнэн бичэлэ ирэк райолдула һодмарач спорту дьулэски ҥэнукэндэвур мандуттиватан,эли киҥкич

Экспедиция – фестиваль Һэбээндулэ

Һээбэҥнэт эвэди төөрэндули, литературали, культурали Экспедиция – фестиваль гургэвчиддэн. Экспедиция гургэвчимҥэлни: Мартынова Дария Васильевна, ҥунэмэчимҥэтэн,

Ньока төөрэҥнэн бакуча Георгий Окороков Парижла биннэ Олимпиада эвиндулэн лицензияв гадни

Георгий Окороков дигэн анҥанилкан эливун старталдула эвидни, Һоо ургэду иэсчимэчэкту лицензияв Парижла биннэ Олимпиада эвидулэн

Айсен Николаев: мут гургэвур һиракчип Арктикала бинивур аилтадавур тиэкэрэп һээду тэрэмкэтникэн, дьулилкэн-дэ бидэвур

Һэрвиҥтэриву дьаанилбу! Чэлэдьур аймулданач,а бгарач, эҥэйэч-тэ бидэсэн эйэттэм. Иав мулгаттаҥасан бэкэчэн дьалабгибдан. Ньока төөрэҥэн бэгэнни