Балданҥа төөрэмур Иҥэнь буг ҥунмирэлни „Арктика куҥални“ гэрбэ программа доолин имкэндьиҥэвутэн гөөнэ

ИЛКЭН. Ньока төөрэҥэн наука академиялин биси балданҥа төөрэм һупкутти Центран директоран Феодосия Габышева гөөнидьин анҥанив

Якуткскла эрэв инэҥу „Азия куҥални“ эвинни ааҥабдьин

ИЛКЭН. Тарак бидьин Николай Тарскай гэрбэдьин „Туймада“ стадиондула 19 часту. Нонан парад бидьин, амаргаг спортивнай

Олонхо Ысыахлан 25 тысяча бэил һөллөччир

ИЛКЭН. Эрэк биаҕ дьөрмиар өмэн инэҥилдун Амма улуслан биннэ Олонхо Ысыахлан дьөөрмиар тунҥан тысяча бэил

Эрэк А.С.Пушкин бакучан 225 анҥанидун ааниптан

ИЛКЭН. Эрэв инэҥу дьаҕда биаҕан 6 инэҥидун 2024 анҥаниду А.С.Пушкин 225-анҥаниҥан, бакуча инэҥидукун таҥми, дьалабгин.

Томмот горадбан Ньока төөрэҥэн ньамгидалан тэгэттил эвэнкил ҥунмирэтэн дулаг бугдьитан оовкандьир 

ИЛКЭН. Эвэнкидыч дьуганив бакалдадьак һэбдьэкбэн Томмот Укуландулан дэрэмкэчэк инэҥидун ооритан. Бакалдын һэбдьэкэн эвэнкилду мээнэтэкэлньумур укчэнмэчинтэн,

Черскайду Айсен Николаев „Кусимҥэду одьамкин“ аксияли ньэкрэн

ИЛКЭН. Куҥав дисучин инэҥивэн илкэнит һэбдьэктун Ньока төөрэҥэн ҥунэмэтти бэгэнни Айсен Николаев „Кусимҥэду одьамкин“ акцияли

Һээбэмҥэл һэрвиҥтэри кэкэнтэн

ИЛКЭН. Һэбээн эвэһэлни төҥкэри кэкнилдукутэн гиадмар бидьин Любовь Григорьевна Кривошапкина. Ноҥан 20 анҥаниҥалкан нөсэҕчэнди һэбээндулэ

Куҥал-мут дьулинти!

ИЛКЭН. Эрэк төөрэр эгдьэм ичукэттэ, ичин-дэ бисэкэн. Текэрэп һээду һоодмарач, Республикалат Куҥа анҥаниҥан биддидьин. Мут

 Ҥунмирэл ээлгэлитэн биси куҥалбу дисучэн инэҥи һэбдьэкэн дьулдэкэмин

ИЛКЭН. Ньока төөрэҥнэн республикаҥат ойлин “Тооку “ телеканал куҥалду  ааньипти һургэвчилрэн .Тарак дьугулин укчэннэн мээнҥий 

Россия артистални ньан телевизорли гургэвчимҥэлни таҥритан куҥалду “Иҥэньгидэ Буг ньимкарни” гэрбэ книгадук

ИЛКЭН. “Газпромнефть “ “Иҥэнь Буг ньимкарни” гэрбэ дээмҥэ төөрэри проекан һамувканни Запольярье дьулгирэптук элэ ииндьиддил