Иҥэнь Буг ҥунмирэлни порталатан „Илкэн“

Россия ҥунмирэлни төөрэнтэн-эрэк Россия государствон аит бинив оочиддин һопкин.Тарак төгуптин төөрэрбу дьулэски ҥэнури Управление төруттидьин ньан Ньока төөрэҥэн бэгэнни, Правительствон бэлнэдьитэн. Мут сайтукут һуу һамулкудиснан автораҥалбут гэрбэлбэтэн,балданҥа бугур укчэнэклэн иичэлбу ньан Ноҥартан төөрэмур иимкэндэвур иррөчим гургэлбу оочидаҥктан дьугулин.

Литература

Долганские

Чукотские

Эвенкийские

Эвенкские

Юкагирские

Цитатал

Игорь Баринов, Россияла ФАДН ҥуунэмэчимҥэн

Ҥунмирэлбу, төөрэндитэн көйэтникэн, эдэн нөөмнэптэ,Россия ҥунмирэлни төөрэнтэн эрэк мут биддит һээдун аймакань төөрэбэддэтэн унуннат, тар төөрэлду цифровизация надаван, төөрэлбу цифровизацияла иивэбдэн, өмэтэл төөрэнду базоваил цифровоил технологиял биннэвутэн.

Россия Федерациян бэгэнни Владимир Путин

Дьулэптукун буглавур ииндьиддил ҥунмирэл төөрэмутэн имкэндэй проблема, эникэн-дэ эгдьэлтэр гөөми, төөр оилин чээлэлин значениелкан. Мут адьит-макан һоопчарап төөр ойлин мөөҥкэ державал доолатан илэ аймулданач өмэтту дьөөр ньамадук һулэк таҥулкан национальосил биддитэн статусчивур.Дьулэптук төөрэҥнэвур ииндьиддил ҥунмирэл төөрэнтэн, томалтан, төөҥкэкичэлтэн, бинилэвур ньэкэддитэн эрэк мут бэкэччур одаҥат гургэт.

Айсен Николаев, Ньока төөрэҥэн (Якутия) бэгэнни

Ньока төөрэҥэн һөнтэки ҥунмирэл төөрэнтэн, культуратан индьиддэтэн, таралбу эдэвур бэрир эгдьэнэт мандуттан. Тар биникэн мут унуннат, эрэк проблемав эттэкут тиикэрэпту элэкэн көйэчинти надаван. Һойа ҥунмирэлкэн республикадут балданҥа төөрэрбу имкэндэкут, таралбу дьулэски-дэ ҥэнудэкут цифровизация элэкэн биннэвэн.