Ньока төөрэҥэн Иҥэнь бугла ииндьиддил адыкун таҥулкасасл ҥунмирэлни дьулэски анҥани гаадлан оннавур гургэвур ньуннэ(план)

Ньока төөрэҥэн Иҥэнь бугла ииндьиддил адыкун таҥулкасасл ҥунмирэлни дьулэски анҥани гаадлан оннавур гургэвур ньуннэ(план)

Ньөчэ биаҕан 21 инэҥидун Иҥэнь буг ҥунмирэлни дьуудутан бисин Ньока төөрэҥнэн дьулэптук ииндьиддил Иҥэнь төөр адыкун таҥулкасал ҥунмирэлни дээмҥэ чакабакатан. Советом гургэвчирил  укчэннитэн анҥани нонап гааддуниав гургэв ообчаван,тарит эмэпчэ анҥани гаалддун иав оннавур гөөнитэн.

АКМНС вице-президенни Вячеслав Шадрин ньуннин 2023 анҥанидук дьулэски этническэй ассоциациял съезатан һойа биннэвэн гөөнин, теми ҥуунэмэтти бэгэһэлньун съездалду гапча резолюциял гургэвчидэтэн гасчими ай биннэвэн. Совет гургэвчимҥэлни анҥани ирэк һээдунреспублика Ассоцияциян эгдьэн чакабакан (съезд) биннэвэн ньууннин. Эрэк бидьин ойчири сиир 12 инэҥидун 2023 анҥаниду.

Ньока төөрэҥэн АКМНСални нонап вице-президенни Любовь Христофорова дьулэски иав обаннаван ньан укчэннин. Тарбач ойчири һайалра биаҕан 9 инэҥидун Ассоциациял творческайлабораториятан „Сириктэ“, ҥэн асал һаҥанамҥални А.Кулаковскай гэрбэдьин Ҥунмирэл аймулдари дьууньунтан Москвала ойчири унма биаҕтун биннэ Бутун россияды „Сокровище Севера“ гэрбэ выставкатки һөрэннэлбу һинмаритан. Тартаки итаҕчими, „Сириктэ — ньамакли анҥанилбу уйулдэри томкича“ гэрбэ выставкав Национальнай художественнай музейду ооннатан.

Ойчири һайалра биаҕтун — дэмэр Оленёк райондулан ТТПли форум бидьин. Мэрээти столу эрээли тэгэтникэн, укчэнмэчиннэтэн СМИв ҥунмирэл төөрэндьитэн дьулэски ҥэнудэвур дугулин.

 

Ойчири иэчэн биаҕтун Ньока төөрэҥдукун балданҥа төөрэн һупкучимҥэлни съезатакитан Санкт-Петербургла гургэвчидэвур һөрэннэтэн.

Дьулэски пландула бисни ньан Ньока төөрэҥэн АКМНСан Кординационнай Сочетания федеральнай национальносал агенствотан (ДВ) РФ Горимидук һепту КМНССлни-дэ Ассоциациятан өмэтту гургэвчири чакабакатан (заседание). Элэ чакабакла укчэнмэччир Иҥэнь бугла дьулэптук ииндьиддил адыкун таҥулкасал ҥунмирэлни праватан дьугулин, федеральнай итун КМНСЭл таҥумутан айҥуридатан, ноҥартан буйусэмҥэ билетлэтэн национальносбатан ичукэтти биннэвэн.

Ольга Охлопкова, Ҥунмирэл аймулдаридьуутан КМНС отделение ҥуунэмэчимҥэн укчэннэн Бутун төөр оилин биси дьулэптукун мээн буглавур ииндьиддил ҥунмирэл инэҥиҥмэтэн ойчири һайалра 9 инэҥидун иав ньэкэннэвур,оон һэбдьэкэннэвур. Ҥунмирэл парадач гиркадьир „Мутөмэтту — Россия!“ гэрбэлкэн. „Нулгэ-2022“ церемонияв оодьир, фотовыставка бидьин „Иҥэнь буг асални ититан“, „Ҥунмирэҥу һэбдьэкэн“ куҥал онячалитан выставка. „Мут — Иҥэнь буг бэиҥэлни биһэп“ гэрбэ ичукэнэк.

Дукран Ирина Курилова, тулматтан Зоя Степанова

Написать комментарий

тринадцать − тринадцать =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ