Владимир Путин кэйльэлум якутянпэңин  почетный званиегэлэ

Намский улус главаңин Юрий Слепцовңин таат киэйоол глава заместительңин Нерюнгринский районгэ Пиляй Светланаңин тадиильэлңа званиегэлэ

Йахан эстрадагэ легендалэк Саина йоҕодайльэлум илльэ ньуупэгэлэ Унмунгэ

Куни куниркильдьоол буди шилльэ киндьэгэ Среднеколымскэйгэ, культурно-досуговый центрэгэ хоннульэл итоговый концертэк заслуженный артисткэльэ РС(Я) Екатерина

Металлоломгэлэ малҕилэкун кунэльгэлэ тоннэк Арктикэгэт кэсьиильэлңа Якутскэй городңин

Аллаиховский районгэт арктический селогэт Чокурдах кэлльэлңи илэкун автомашинапул, кэсьиильэлңа малҕилэкун кунэлькэлэ тоннэк металлоломгэлэ, тамунгэлэ шахальэшльэлңа

Чукчэпул йаалоол Россия регионпэгэт шахальааңи lV (илэклоол) съездкэ Якутиягэ

Нижнеколымский районгэ Колымский селогэ уйилаай илэклоол съездэк Якутия чукчэпэгэ. Таа кэлут шахальаальэлңи делегатпэ  Нижнеколымский таат

Дети Себян-Кюеля успешно выступили на Дне оленевода

ИЛКЭН. От оленеводства наши дети не отлучены. Для них это тоже главное в жизни, так

Якутянинэк Арыйан Тютрин милльэлум лицензиягэлэ Олимпийский йоодолңин Парижкэ

Арыйан Тютрин вольный стильгэ борецек милльэлум правкэлэ льэдин Олимпийский йоодолгэ. Отбор льэйбэдэк Европейскэйгэ квалификационныйгэ турниргэ

Себян-Кюельгэ Кобяйский улускэ йоҕодайңа аасьэ мойнулбэнңин слёткэлэ

Кобяйский улускэ хоннуй аасьэ мойнулбэнпэ слётпэги, селогэ Себян-Кюель. Тамунгэлэ шурэлэшум газета «Дабаан». Таң слёт рамкагэ

Испанский велосипедистэк Унмунгэн хонут приключенияги  йаклугудэ хоннуй

Миэкэн Черскэйңин аай киэсьоодэк испанский путешественникэк Хуанэк. Тудэл атахун ньэмолҕил таңдиэкльэ мит районгэ льэйбэн оодьоодэк,

«Якутия» авиакомпанийэлэк  кэсьиильэлум пиэдэйбэн лосьилгэлэ Йоодолңин «Азийэн уөрпэпул»  Якутскэйңин, аадин атахун эстафета этапкэлэ

Якутскэй город  аэропорткэ  йаан кунэль иисьэдамун киндьэгэ Мирнэйгэт киэсь самолётэк Вombardier DASH 8 Q-300 ньаҕа

Алдан — атахун тысячэк атахун кунэль илэкун будиэ: Спартакиада йуөльэлум адулбэл шоромопулпэгэлэ

V Спартакиадэгэ чиэдьэн спорт видпэгэн Саха (Якутия) Республикагэ командный итогпэгэлэ кишэңа, лэмэн районпэгэ спорт омось