Ньиwальбиил пурэбэдьиий

6-7 пугудьэмэ ладьин мольҕал киндьэҕа Мыльников Алексей Анатольевич лэйриил II волейбол турнирги «Ритм» спорткомплексха ҥолаай,

Хомиэмэ илwиичэ, орден  Трудового Красного Знамени кавалерги М.С.Татаев лэйриил ньуҥууйиил турнирги ҥолаай

Пэчуолэк Андрюшкиноҕа кин чайлэдустаҕан хомиэмэ илwиичэ, орден Трудового Красного Знамени кавалерги М.С.Татаев лэйриил ньуҥуйиил турнирги

Дети Себян-Кюеля успешно выступили на Дне оленевода

ИЛКЭН. От оленеводства наши дети не отлучены. Для них это тоже главное в жизни, так

Плейстоценовэй парк Албэлэл Кулума границадаҕат пулгэч

Туҥ сукунмольҕал пугудьэмэ ниҥин хачил киндьэҕа гитньуо Плейстоценовэй парк Албэлэл Кулума лукунбурэбэҕа маархуонь чаҕадьэй, тан

Андрюшкиноҕа котельнэй топливо кудиэйуол мораw эwльэ

Идьирэ район пэчуолэкпэҕа топливо кэчил чаманэҥ актуальнэй – автозимник чаҕадьэлги маархан киндьэ поньаай. Нижнеколымскэй РЭСха

Кобяй улусҕа Себян-Куөльҕа илwиичэпэн солҕидьэ мэ ҥолаай.

Кобяй улусҕа илwиичэпэн солҕидьэ уунуй, хади Себян-Куөльҕа ҥолаай. Танут газета “Дабаан” нимэлэснумлэ. Тэньи солҕидьэлҕа чама

Йакутскэйҕа Улуро Адоҕанэ ньиэдьий документальнэй фильм йуосэҥумлэ

26 пугудьэмэ ниҥин хачил киндьэҕа А. Е. Кулаковскэй кирийэлэк ДДНҕа документальнэй фильм «Улуро Адо. Потаённый

Иван Суздалов: Заповедник «Медвежьи острова» экологическэй указ реализацияҕан чаҕадьаануй

12 пугудьэмэ ниҥин хачил киндьэҕа Якутия Главаги Айсен Николаев Указ   «О новой редакции Указа Главы

Черскэй командаги  чупчэн селоҕа Илирней ньигиэйичилҕа кийуодьисчэ место ҥолааҥи

Эйуокэн Чукотскэй автономнэй округ Билибинскэй район Илирней селоҕа волейболҕа ньигиэйичил ҥолаай. Билибино город, село Илирней

Нижней Кулумаҕа саҕанэй чии курильиилпэ орнитологпэҕа чамбии ҥотэй

Нижнеколымскэй районҕа орнитологическэй лаборатория экологическэй центр «Дронт» (г. Нижний Новгород) заведующэйги Александр Мацына чаҕадьэлэ йуоҕарэйм.